Begroting 2019

Financiële beleidskaders

Nr

Omschrijving

Uitgangspunt

Waarde

1

Begroting (knop 1)

Basis

Structureel sluitende begroting

Conform vastgesteld beleid

2

Beleidsintensivering (knop 2)

Incidentele bestedingsvoorstellen

Minimum bedrag bij begroting en bestuursrapportage 1

€ 250.000

3

Onvoorzien

Calamiteiten

Beschikbaar voor incidenten

€ 50.000

4

Saldo jaarrekening

Voordelig saldo

Eerst ongedaan maken onttrekking reserve begrotingssaldo. Restant naar vrije reserve.

Nadelig saldo

Ten laste van vrije reserve

5

Gemeentefonds

Circulaire

Zo mogelijk obv de septembercirculaire

Behoedzaamheid

5 punten (UF) p.j. in meerjaren begroting

6

Financiering

Beleid

Sturing op lage rentekosten

7

Rente

Percentage

Nieuwe investeringen

2,5%

Reserves

2,5%

Financieringstekort

3,5%

8

Prijsstijging

Index

Aanpassing van budgetten

0,0%

Stelpost voor prijsstijgingen

€ 0

Huur: conform landelijke richtlijn

9

Bedrijfsvoering

Index

Voor cao ontwikkelingen, periodieke verhogingen en werkgeverslasten, uitgezonderd nieuwe taken

3,0%

10

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

Exploitatie saldo

Nadelig saldo GR is een verplichte uitgave

11

Grondexploitatie

Winstneming

Bij voordelige boekwaarde groter dan

€ 50.000

Reserve gronden

% boekwaarde meest risicovolle plannen

50%

12

Reserves

Nog uit te voeren werken

Rente ten gunste van exploitatie

2,5%

Kern & kader

Boekwinsten/-verliezen bij kern & kader accommodaties

Begrotingssaldo

Jaarlijks te onttrekken bedrag

10%

Terugstorten bij voordelig resultaat jaarstukken

Herstructurering

Bijdrage per gesloopte woning

€ 5.500

Voeding uit winstnemingen grondexploitatie en saldi jaarstukken

13

Afschrijving

Beleid

Conform financiële verordening

14

Projecten

Kern & kader

Normbedrag per functie en leefgebied (minder accommodaties maar beter)

Vastgoed & Geld (wegen, groen, gebouwen)

Budget jaarlijks ophogen met

€ 50.000

Kader voorlopig tot en met jaar

2023

3D's (jeugd, wmo, participatie)

Budgetten sociaal deelfonds zijn taakstellend

15

Belastingen

OZB

Jaarlijkse verhoging

1,75%

Rioolheffing

Kostendekkend

100%

Afvalstoffenheffing

Kostendekkend

100%

Toeristenbelasting

Evaluatie in 2018

Forensenbelasting

Gekoppeld aan de toeristenbelasting

16

Belastingdruk

Totaal OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing

Jaarlijkse evaluatie ontwikkeling totale belastingdruk i.r.t. hiervoor beschikbare egalisatie reserve

17

Leges

Index

Gekoppeld aan de verhoging OZB

1,75%

18

Kapitaallasten

Vrijval

Alle vrijval ten gunste van exploitatie
m.u.v. bedrijfsvoertuigen

19

DPL (dynamische prioriteitenlijst)

Wensen en prioriteiten van het college

Bestedingsvoorstellen bij de programmabegroting  en/of bestuursrapportage I

20

Grote verschillen jaarrekening en begroting

O.a. opbrengst belastingen, bouwleges

Richtlijn: gedeelte van het verschil wordt als structureel gezien

50%

ga terug