Begroting 2019

Meerjarenbegroting 2020-2023

De mutaties in de jaarschijven 2020 t/m 2023 kunnen als volgt worden weergegeven. Op de afzonderlijke posten in het overzicht wordt een toelichting gegeven.

Meerjarenbegroting

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Saldo begroting (jaar T-1)

437.905

548.073

738.333

1.221.108

Mutaties dienstjaar:

1 Beleidsintensivering

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

2 Kapitaallasten en investeringslasten

-7.095

3.182

269.692

-19.271

3 Prijsstijging

0

0

0

0

4 Bedrijfsvoering

-405.528

-406.007

-406.495

-406.900

5 Gemeentefonds

820.627

926.943

759.809

921.920

6 Belastingopbrengsten

140.985

143.453

145.962

148.517

7 Gemeenschappelijke Regelingen

-149.094

-54.170

-16.891

-78.067

8 Overige

-239.727

-373.141

-219.302

-218.643

Totaal mutaties

110.168

190.260

482.775

297.556

Geactualiseerd  begrotingssaldo

548.073

738.333

1.221.108

1.518.664

-/- is nadeel

1.   Beleidsintensivering
Vanaf 2010 wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 toegevoegd aan beleidsintensivering. In de kadernota 2013 is besloten dat een hogere opbrengst toeristenbelasting en woonforensenbelasting ook aangewend wordt voor ophoging van het budget voor beleidsintensivering. In de kaderbrief 2017 is besloten dat de verhoging van de toeristen- en woonforensenbelasting voorlopig op hetzelfde niveau blijft tot een evaluatie heeft plaatsgevonden.

Beleidsintensiveringen

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Totaal

Beleidsintensivering

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-200.000

Extra opbrengst toeristenbelasting

0

0

0

0

0

Extra opbrengst woonforensenbelasting

0

0

0

0

0

Totaal ophoging nieuw beleid

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-200.000

2.   Kapitaallasten en investeringslasten
Jaarlijks vallen kapitaallasten vrij. Het betreft hier het totaal van de rente en afschrijving. Voor een aantal onderdelen van de reguliere bedrijfsvoering worden de vrijvallende kapitaallasten gereserveerd om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Kapitaallasten en investeringslasten

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Totaal

Vrijvallende  kapitaallasten

116.905

123.873

405.316

114.135

760.229

Uitzet wegen (KL van € 800.000)

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-240.000

Uitzet wegen (ophoging V&G)

-30.586

-30.586

-30.586

-30.586

-122.344

Uitzet Openb.Verl. (KL van € 225.000)

-16.875

-16.875

-16.875

-16.875

-67.500

Uitzet Gebouwen (KL van € 40.000)

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-12.000

Reservering vrijval:

- automatisering

0

0

0

0

0

- tractie

-13.539

-10.230

-25.163

-22.945

-71.877

Totaal

-7.095

3.182

269.692

-19.271

246.508

3.   Prijsstijging
In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de nullijn voor prijsgevoelige mutaties. Er is dan ook geen bedrag gereserveerd voor het opvangen van de gevolgen van prijsstijgingen. Op de Dynamische Prioriteitenlijst (DPL) is een budget geraamd voor indexering wegen en groen.

4.   Bedrijfsvoering
Voor de bedrijfsvoering wordt een stijging van 3% per jaar aangehouden. De raming is bedoeld voor het opvangen van periodieke verhogingen, voor verhoging van de sociale lasten en voor de CAO- ontwikkelingen.

Bedrijfsvoering

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Totaal

Kosten bestuur

-23.937

-24.416

-24.904

-25.309

-98.566

3% indexering CAO e.d.

-381.591

-381.591

-381.591

-381.591

-1.526.364

Totaal

-405.528

-406.007

-406.495

-406.900

-1.624.930

5.   Gemeentefonds
De hoogte van de uitkering gemeentefonds wijzigt jaarlijks. De wijzigingen in het gemeentefonds kunnen als volgt worden weergegeven.

Gemeentefonds

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Totaal

Deel I Algemene Uitkering

1.185.156

1.052.327

977.736

1.088.425

4.303.644

Deel II Integratie-uitkeringen

22.983

-8.412

-85.068

0

-70.497

Deel III Sociaal deelfonds

-252.512

-66.972

-82.859

-116.505

-518.848

Subtotaal  Gemeentefonds

955.627

976.943

809.809

971.920

3.714.299

Behoedzaamheid, 5 punten per jaar

-85.000

-170.000

-255.000

-340.000

-850.000

BCF (ruimte onder plafond BCF)

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-200.000

Netto Algemene Uitkering

820.627

926.943

759.809

921.920

3.514.299

6.   Belastingopbrengsten
De uitgangspunten van de heffingen worden hieronder toegelicht:
-   OZB: De jaarlijkse verhoging voor de jaren 2018 t/m 2021 is gebaseerd op een verhoging als gevolg van aan- en verbouw en op grond van een tariefstijging van 1,75%.
-   Rioolheffing: Voor de rioolheffing geldt het kader van 100% kostendekking. Het vastgestelde Gemeentelijke rioleringsplan (GRP) vormt de basis voor de ontwikkeling van de opbrengsten.
-  Reinigingsheffingen: Voor de reinigingsheffingen geldt het kader van 100% kostendekking. Omdat de lasten in de begroting jaarlijks worden geactualiseerd en de baten hiermee gelijke trend houden wordt de meerjarenbegroting op dit onderdeel niet gemuteerd.
-  Toeristenbelasting: Conform het uitgangspunt van het Recreatieschap werd jaarlijks uitgegaan van een verhoging van € 0,05 per overnachting per jaar. In de kaderbrief 2017 is besloten om de jaarlijkse verhoging van € 0,05 per overnachting nog niet door te voeren maar eerst te evalueren over het vervolg.
-  Forensenbelasting: De forensenbelasting is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde van het object en wordt gerelateerd aan de procentuele verhoging van de toeristenbelasting.
-   Leges: De leges worden jaarlijks met 1,75% verhoogd. De bouwleges worden niet verhoogd, doordat hier een directe relatie bestaat met de (ontwikkeling van) bouwkosten.

In de meerjarenraming is uitgegaan van een stijging van de opbrengst met 1,75% en een bedrag voor areaaluitbreiding. De opbrengst leges is gekoppeld aan de stijging van de ozb.

Belastingopbrengsten

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Totaal

OZB

121.399

123.524

125.684

127.885

498.492

Leges

19.586

19.929

20.278

20.632

80.425

Totaal

140.985

143.453

145.962

148.517

578.917

7.   Gemeenschappelijke  Regelingen
De mutaties in de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regelingen kunnen als volgt in beeld worden gebracht.

Gemeenschappelijke   Regelingen

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Totaal

GGD

-14.460

-14.660

-15.282

-17.441

-61.843

RUD

-16.909

-14.708

-15.173

-15.652

-62.442

VRD

-68.573

-99.092

-42.581

-43.172

-253.418

Recreatieschap Drenthe

-1.968

-1.710

-1.755

-1.802

-7.235

Emco

-3.414

33.000

17.900

0

47.486

Wedeka

-43.770

43.000

40.000

0

39.230

Totaal

-149.094

-54.170

-16.891

-78.067

-298.222

8.   Overige mutaties
De  overige  mutaties  bevatten  onderwerpen  waarvan  de  besluitvorming  in  het  verleden  heeft plaatsgevonden en waarvan de effecten van invloed zijn op de meerjarenbegroting.

Overige mutaties

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Totaal

Afbouw reservering begrotingssaldo

71.250

70.000

68.750

67.500

277.500

Mutatie Reserve begrotingssaldo

-177.000

-191.500

-114.500

-14.500

-497.500

Kapitaallasten de Drift Borger

-39.587

-39.587

-39.587

-39.587

-39.587

Zwembaden: incidenteel

-2.736

-30.471

-33.207

Coördinator Sociaal Domein

-46.200

-46.200

Afbouw verfijningsuitkering riolering

0

0

150.706

40.171

190.877

Gem.Fonds;/Opsch.korting/Cum.Regeling

-58.410

-111.500

-98.500

-268.410

Gem.Fonds:/S.D./integr.AU/Decentr.Uitk.

-68.300

-119.385

-127.601

-315.286

Herstel korting vastgoed

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-200.000

Overige, per saldo

4.546

-4.873

-3.786

3.874

-239

Totaal

-239.727

-373.141

-219.302

-218.643

-932.052

ga terug