Begroting 2019

Lijst met afkortingen

Afkorting

Volledige  omschrijving

ABP

Afvalbrengpunt

BAN

Bestuursacademie  Nederland

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur

BNG

Bank Nederlandse gemeenten

BOCE

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

BOKD

Brede Overleggroep Kleine Dorpen

BORG

team Beheer openbare ruimte en gebouwen

CBS

Centraal bureau voor de statistiek

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden

CROW

Centrum voor regelgeving, onderzoek in grond-, water- en wegenbouw en verkeerstechniek

DIFTAR

Differentiatie  afvaltarieven

DPL

Dynamische  prioriteitenlijst

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EDR

Eems Dollard regio

EMU

Economische en Monetaire Inie

FIDO

Financiering decentrale overheden

GFT

Groente- fruit en tuin

GGD

Gemeentelijke  gezondheidsdienst

GRP

Gemeentelijk  rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KCC

Klantcontactcentrum

LTO

Land- en tuinbouworganisatie

MFA

Multi functionele accommodatie

MO

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

MJOP

Meerjaren  onderhoudsplanning

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MVA

Materiële vaste activa

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

OGGZ

Openbare geestelijke gezondheidszorg

OOV

Openbare orde en veiligheid

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

ROI

Regionaal  Ondernemingsinstituut

RUD

Regionale  uitvoeringsdienst

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

VPT

Veilige Publieke Taak

 VRD

Veiligheidsregio Drenthe

VTD

Veilig thuis Drenthe

VWS

Volksgezondheid Welzijn en Sport

WBP

Wet bescherming persoonsgegevens

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WSW

Wet sociale werkvoorziening

ZZP

Zelfstandige zonder personeel

ga terug