Begroting 2019

Overzicht met taakvelden

Hieronder staan de voorgeschreven taakvelden zoals gebruikt voor de informatievoorziening voor derden. Deze taakvelden draaien op de achtergrond mee in de financiële administratie. Het totaal van alle ramingen 2019 is zowel voor onze eigen indeling in thema’s als de BBV-indeling in taakvelden gelijk.

Taakveld

Omschrijving taakveld

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

0.1

Bestuur

1.700.716

1.700.716

0.10

Mutaties reserves

1.395.464

1.687.522

-292.059

0.11

Res. van de rekening van baten en lasten

437.905

437.905

0.2

Burgerzaken

826.534

426.401

400.133

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

561.655

178.374

383.281

0.4

Overhead

8.914.453

213.077

8.701.376

0.5

Treasury

3.885.747

4.781.764

-896.018

0.61

OZB woningen

55.000

4.443.613

-4.388.613

0.62

OZB niet-woningen

1.390.347

-1.390.347

0.64

Belastingen overig

181.737

181.737

0.7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

13.591

42.142.352

-42.128.761

0.8

Overige baten en lasten

608.905

-50.000

658.905

Subtotaal

0.0 Bestuur en ondersteuning

18.581.706

55.213.451

-36.631.745

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.280.616

550

1.280.066

1.2

Openbare orde en veiligheid

193.486

193.486

Subtotaal

1.0 Veiligheid

1.474.102

550

1.473.552

2.1

Verkeer en vervoer

2.791.216

2.285

2.788.930

Subtotaal

2.0 Verkeer, vervoer, waterstaat

2.791.216

2.285

2.788.930

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.419

16.997

-12.578

3.4

Economische promotie

450.852

1.420.000

-969.148

Subtotaal

3.0 Economie

455.271

1.436.997

-981.726

4.1

Openbaar basisonderwijs

135.766

24.143

111.623

4.2

Onderwijshuisvesting

797.053

38.202

758.851

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.090.593

109.752

980.841

Subtotaal

4.0 Onderwijs

2.023.412

172.097

1.851.315

5.1

Sportbeleid en activering

371.990

37.000

334.990

5.2

Sportaccommodaties

1.819.349

439.955

1.379.395

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

131.519

16.194

115.325

5.4

Musea

157.561

4.162

153.399

5.5

Cultureel erfgoed

1.582

1.582

5.6

Media

542.586

542.586

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.032.044

16.555

3.015.490

Subtotaal

5.0 Sport, cultuur, recreatie

6.056.633

513.865

5.542.767

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.119.977

9

1.119.967

6.2

Wijkteams

4.271.177

4.271.177

6.3

Inkomensregelingen

8.847.299

7.047.402

1.799.897

6.4

Begeleide participatie

5.280.300

5.280.300

6.5

Arbeidsparticipatie

1.016.396

1.016.396

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

436.708

29.680

407.028

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.748.290

156.170

4.592.120

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.580.913

4.580.913

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

24.707

24.707

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.145.621

1.145.621

Subtotaal

6.0 Sociaal domein

31.471.388

7.233.262

24.238.126

7.1

Volksgezondheid

1.025.810

1.025.810

7.2

Riolering

1.947.764

3.058.553

-1.110.789

7.3

Afval

1.717.681

2.463.213

-745.532

7.4

Milieubeheer

555.117

908

554.209

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

410.477

152.625

257.852

Subtotaal

7.0 Volksgezondheid, milieu

5.656.849

5.675.299

-18.450

8.1

Ruimtelijke ordening

947.823

34.881

912.942

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

56.842

100.000

-43.158

8.3

Wonen en bouwen

1.326.874

459.428

867.446

Subtotaal

8.0 Volkshuisvesting, R.O., stedelijke vern.

2.331.540

594.309

1.737.230

Eindtotaal

70.842.115

70.842.115

ga terug