Begroting 2019

Verplichte beleidsindicatoren

Nr

Indicator

Waarde

Eenheid

Periode

Bron

1

Woonlasten eenpersoonshuishouden

757

euro

2018

COELO, Groningen

2

Woonlasten meerpersoonshuishouden

798

euro

2018

COELO, Groningen

3

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

183

dzd euro

2018

CBS - Statistiek, Waarde Onroerende Zaken

4

Nieuwbouw per 1.000 woningen

0,2

aantal per 1.000 woningen

2016

ABF - Systeem Woningvoorraad

5

Huishoudelijk restafval

126

kg per inwoner

2016

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

6

Hernieuwbare elektriciteit

17

%

2016

Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

7

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

0,2

aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS - Diefstallen

8

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

1,8

aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS - Diefstallen

9

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,4

aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

10

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

2,6

aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

11

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

27

aantal per 10.000 inw 12-17 jr

2017

Bureau Halt

12

% Jeugdcriminaliteit

1,01

%

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

13

Hardekern jongeren per 1.000 inwoners 12 tm 24 jaar

0,3

per 10.000 inw 12-14 jr

2014

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

14

Verkeersongevallen met een motorvoertuig

6

%

2015

VeiligheidNL

15

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

6

%

2015

VeiligheidNL

16

Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)

6

%

2015

VeiligheidNL

17

% Niet-sporters

56,3

%

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen

18

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar)

454,8

per 1.000 inw 15-64 jr

2017

LISA

19

Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar)

144,4

per 1.000 inw 15-64 jr

2017

LISA

20

Netto arbeidsparticipatie

64,5

%

2017

CBS - Arbeidsdeelname

21

Functiemenging

38,3

%

2017

LISA

22

Personen met bijstandsuitkeringen (per dzd.inw. 18 jr en ouder)

32,3

per 1.000 inw 18jr eo

2017

CBS - Participatiewet

23

Aantal re-integratievoorzieningen (per dzd.inw. 15-64 jr)

31

per 1.000 inw 15-65 jr

2017

CBS - Participatiewet

24

Cliënten met een maatwerkarrangement (per dzd.inw.)

69

per 1.000 inw

2017

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

25

% Kinderen in armoede

4,74

%

2017

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in tel

26

% Jeugdwerkloosheid

2

%

2017

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in tel

27

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

1,6

%

2017

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

28

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

0

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

Ingrado

29

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

24,62

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

Ingrado

30

Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

9,4

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

31

Jongeren met jeugdreclassering (in % van jongeren 12 tot 23 jaar)

0,3

%

2017

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

ga terug