Begroting 2019

Voor u gaat lezen...

Voor u de thema’s gaat lezen, nemen we u heel kort mee in de essentie van Begroten Nieuwe Stijl. Onderstaand plaatje vertelt wat we beogen met Begroten Nieuwe Stijl.

De belangrijkste uitgangspunten hiervan zijn:
-we gaan ‘van tellen naar vertellen’ (de inhoud voorop);
-een begroting voor iedereen van collegelid tot inwoner
-sturen op resultaten;
-integrale samenhang in onderwerpen, ondersteunend aan het gesprek;
-stevige verbinding tussen beleid en begroting;
-grafische en begrijpelijke presentaties in één oogopslag;
-flexibele ruimte voor grote bestuurlijke ambities (zoals de omgevingswet);
-aandacht voor rode draden als Cittaslow, participatie en samenwerking.

Leeswijzer bij het lezen van de begroting 2019
De inhoud van het bestuursakkoord wordt vrijwel gelijktijdig met de begroting 2019 gepresenteerd. Idealiter is de begroting volgend op het bestuursakkoord. De ambities van het bestuursakkoord vormen namelijk de leidraad voor de thema’s van de begroting. Dit is ook de insteek van Begroten Nieuwe Stijl. Om de raad maximaal de mo- gelijkheid te geven om zich uit te spreken over de ambities die het college heeft uit- gesproken in het bestuursakkoord, is het niet wenselijk om met de begroting 2019 al concrete bestedingsvoorstellen aan de raad voor te leggen. De bevindingen van de raad kunnen immers van invloed kunnen zijn op het wel of niet honoreren van deze bestedingsvoorstellen.

We willen de raad eerst vertellen over de ambities die het college heeft. Wanneer we dat duidelijk hebben, gaan we tellen. Ofwel we gaan pas na inhoudelijke uitspraken van de raad over het bestuursakkoord en deze begroting nieuwe stijl in de maand december concrete besteding voorstellen aan de raad voorleggen. Dit neemt niet weg dat we in de begroting wel een volledig beeld zullen geven van de bestedingsvoorstellen die er tot dusverre zijn met een toelichting daarop. Dit helpt het gesprek over de inhoudelijk keuzes die we met elkaar willen maken. Het stelt ons beter in staat om een inschatting te maken over de prioritering en de bestedingsruimte die hiervoor nodig is.

Van tellen naar vertellen is één van de belangrijkste uitgangspunten van Begroten Nieuwe Stijl. De inhoud voorop. In deze nieuwe stijl maken we veelvuldig gebruik van beelden die ons verhaal over Begroten Nieuwe Stijl ondersteunen. We merken op dat deze beelden ondersteunend zijn en dus telkens in de context van de uitgangspunten en het verhaal van Begroten Nieuwe Stijl moeten worden geplaatst.

ga terug