Begroting 2019

Het document start...

met een overzicht van de ambities en de begrote inkomsten en uitgaven van de thema’s en beschrijft vervolgens de ambities met een doelenboom. Dit zijn de belangrijkste doelen die de gemeente zich per thema stelt. De algemene dagelijkse activiteiten laten we hier buiten beschouwing. De icoontjes bij de doelenboom verwijzen naar


Samenwerking:  
waar  werken  we  samen  met  partijen,  zoals  andere gemeenten, provincie, ondernemers, inwoners, etc.


Participatie:
waar participeert de samenleving in het bereiken van onze gezamenlijke ambities.

Cittaslow: waar geven we met onze manier van werken uitvoering aan de uitgangspunten van Cittaslow.


Middelen:
nieuwe of gewijzigde ambities waarvoor nog middelen moeten worden  vrijgemaakt.

Elk thema sluit af met een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van het gehele thema.

Vervolgens nemen we u mee in ‘onze portemonnee’. Met onze portemonnee geven we inzicht in de opbouw van de inkomsten en de uitgaven van de gemeente en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen. Onze portemonnee maakt inzichtelijk hoe politieke keuzes van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente.

Tenslotte verdiepen we in het tweede deel van de begroting een aantal thema- overschrijdende onderwerpen waarmee we inzicht geven in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico’s. Dit doen we in een aantal paragrafen. En we geven inzicht in de financiële begroting en de meerjarenraming.

ga terug