Begroting 2019

Voorwoord Begroting Nieuwe Stijl (BNS)

De begroting voor 2019. De eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode en de eerste begroting opgesteld in nieuwe stijl. Een begroting die de stap maakt van tellen naar vertellen, waar ambities en hoe deze te bereiken centraal staan in plaats van de cijfers. De indeling van de begroting is op basis van thema’s: Onze inwoners, Onze economie, Onze toekomst, Onze leefomgeving en tot slot Onze portemonnee. Om het vertellen kracht bij te zetten, hebben we beeldend materiaal gebruikt. Op deze manier is het een begroting van iedereen: gemeente- raad, inwoners, ambtelijke organisatie en college.

Vertrouwd, Vernieuwend en Vooruit.

In deze begroting zijn de bestuurlijke ambities voor zo ver mogelijk tekstueel bij de verschillende thema’s meegenomen. Om de raad maximaal de mogelijkheid te geven om zich uit te spreken over de ambities van het bestuursakkoord, hebben we in de begroting 2019 geen concrete bestedingsvoorstellen voorge- legd. We willen de raad alle gelegenheid geven zich uit te spreken over de bestedingsvoorstellen. Om over die moge- lijke bestedingsvoorstellen te kunnen spreken, is de Dynamische Prioriteitenlijst geactualiseerd. We zullen op grond van de begrotingsbehandeling op 13 december met bestedingsvoorstellen richting de gemeenteraad komen.

Sociaal domein
Voor het sociaal domein is 2019 in financiële zin een nieuwe start. Aan de ene kant vervalt de doeluitkering voor het sociaal domein en zijn de middelen dus onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Aan de andere kant kent Begroten Nieuwe Stijl geen programma 6 meer, waardoor de richting “dekking binnen programma 6” niet van toepassing is.

Financiële ruimte
In deze begroting hebben we zowel structurele als incidentele ruimte voor nieuw beleid. Gerealiseerd dient worden dat de besluitvorming en financiële consequenties van Verzelfstandiging van de drie openlucht zwembaden en sportpark de Drift in Borger in deze begroting zijn verwerkt.

Lokale lasten
We willen als college een verantwoorde lastendruk. Het voorstel om de OZB met 1,75% te verhogen is in lijn met de Begroting 2018 en Kadernota 2019 (verlaging van 2,75% tot 1,75%). De afvalstoffenheffing is hoger geworden als gevolg van hogere verwerkingskosten van afval. De totale lastendruk loopt in de pas met de inflatie en is 2%.

College van burgemeester en wethouders

ga terug