Begroting 2019

Dynamische prioriteitenlijst

Panden / gronden

Hieronder zijn panden en gronden beschreven die mogelijk in de toekomst financiële gevolgen hebben.

1. Gronden plangebied Strijkijzer (p.m./I/2019)
Als de gronden moeten worden afgeboekt zal dit financiële gevolgen hebben.

2. Panden Nuisveen gebied Strijkijzer (€ 584.000/I/2019)
Op het plangebied Strijkijzer staan een drietal panden met een (te) hoge boekwaarde. De WOZ waarde is beduidend lager.
Pand Nuisveen 15: Boekwaarde is € 476.083 Pand Nuisveen 11: Boekwaarde is € 272.275 Pand Nuisveen 1/5:     Boekwaarde is € 714.158
De totale boekwaarde van de 3 panden bedraagt € 1.462.516. Afboeking tot de WOZ waarde betekent een indicatief verlies van ca. € 584.000. Dit verlies wordt dan ten laste gebracht van de bufferreserve gronden.

3. Woonbestemming bedrijventerrein Strengen (€ 285.000/I/2019)
Om de verkoop van kavels van het gebied aan de Strengen te stimuleren is de verplichting voor de bouw van bedrijfswoning omgezet in een optie. Het verlies als gevolg van deze wijziging wordt geschat op €
285.000. Dit verlies wordt gedekt uit de bufferreserve gronden. Opgemerkt wordt dat door recente nieuwe ontwikkelingen de aantrekkelijkheid van het gebied Borger-West mogelijk wordt vergroot.

4. Bestemmingsplan Drouwenermond (€ 550.000/I/2019)
De gronden voor het Bestemmingsplan Drouwenermond zijn in het verleden aangekocht met de verwachting dat hier voldoende interesse was voor woningbouw. Deze visie moet worden herzien. Als in de komende 5 jaar geen acties worden ondernomen om dit plan verder te ontwikkelen, dan moet volgens de boekhoudvoorschriften dit plan worden afgeboekt tot de actuele waarde ofwel de landbouwwaarde.
Het plan Drouwenermond heeft eind 2017 een Boekwaarde van ca. € 700.000. Afboeking tot landbouwwaarde van ca. € 150.000 houdt in dat een bedrag van € 550.000 moet worden afgeboekt. Dit bedrag wordt dan ten laste van de bufferreserve worden gebracht.

5. Gronden De Gloep Exloo (p.m./I/2019)
Er wordt onderhandeld over de verkoop. De verkoop betekent een extra incidentele opbrengst.

6. Verkoop OMC (p.m./I/2019)
Het OMC te Borger kan mogelijk worden verkocht. De opbrengst zal verrekend moeten worden met de boekwaarde (per 31-12-2018; € 550.000). Het verwacht verlies zal ten laste moeten komen van incidenteel nieuw beleid of onze reserves. Hier staat dan tegenover dat de jaarlijkse afschrijvingslast van ca. € 70.000 vrij valt waardoor ook onze jaarlijkse structurele ruimte met ditzelfde bedrag kan worden verhoogd.

Financieel overzicht gronden/panden

  Structureel   

Incidenteel

Onderwerp

2019

2019

1. Gronden Strijkijzer

p.m.

2. Panden Nuisveen gebied Strijkijzer

584.000

3. Woonbestemming bedrijventerrein Strengen

285.000

4. Bestemmingsplan Drouwenermond

550.000

5. Gronden de Gloep Exloo

p.m.

6. Verkoop OMC Borger

p.m.

Totaal

1.419.000