Begroting 2019

Onze leefomgeving

Opstellen masterplan woningbouw 2018+: omvang en kwaliteit van de woningvoorraad inpassen in de demografische ontwikkelingen

Wat gaan we er voor doen?

Wonen en leefbaarheid

-

Overdragen eigendom en verstrekken huisvestingssubsidie aan MFA's, peuterspeelzalen, dorpshuizen, als onderdeel van Kern en Kader

-

Overdragen eigendom en verstrekken huisvestingssubsidie en/of exploitatiesubsidie aan zwembaden en andere (binnen) sportaccommodaties, als onderdeel van Kern en Kader

-

Invulling geven aan een nieuwe wijze voor het beheer van zwembaden

-

Bewaken kwaliteit woningvoorraad: verduurzamen en toekomstbestendig maken

-

Gerichte aanpak in buurten door renovatie van huurwoningen en woonomgeving (eigen kracht, zelfredzaamheid)

-

Huisvesting vergunninghouders en asielzoekers. Opstellen draaiboek om voorbereid te zijn op een nieuwe vluchtelingencrisis

-

Voldoende betaalbaar aanbod voor mensen met een laag inkomen

-

Ontwikkeling woon dashboard voor monitoring van de staat van het wonen in onze gemeente

-

Inspelen op woonbehoeften van bijzondere doelgroepen, zoals starters, wonen en zorg en wonen en werken, door het verstrekken van een ver zilverlening*, starterslening en een blijverslening

Bij de verzilverlening wordt er gebruik gemaakt van de overwaarde op een huis. De rentekosten worden aan de lening toegevoegd. Hierdoor kan de bewoner zijn woningaanpssing realiseren, maar stijgen de maandelijkse lasten niet. De minimale leeftijd voor de gebruiker van de verzelverlening is 10 jaar voor de wetttelijke AOW-leeftijd.

-

Centrumplan Borger, Visie Borger-West, Gebiedsvisie De Monden, Vernieuwing Nije Daip, Vernieuwing Hunzedal fase III, De Borgerhof-Eshof, Verkenning op de Gloep

-

Aantal te bouwen woningen omlaag bijstellen

-

Actualiseren van bestemmingsplannen en bijstellen financiële prognoses strategisch vastgoed

-

Scholen toekomstbestendig maken: minder en betere gebouwen

-

Opstellen masterplan woningbouw 2018+: omvang en kwaliteit van de woningvoorraad inpassen in de demografische ontwikkelingen

-

Ontwikkelen van dorpsagenda's in het gebied de Monden, 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond

ga terug