Begroting 2019

Onze inwoners

Versterken lokale infrastructuur

Wat gaan we er voor doen?

Sociaal domein

-

Uitrollen nieuwe aanpak laaggeletterdheid

-

Inwonersparticipatie

Zie ook het thema 'Onze toekomst': De veranderende rol van de gemeente

-

Versterken lokale infrastructuur

-

Evaluatie cultuurcoach en -beleid

-

Algemeen preventieplan implementeren

-

Voorkomen schooluitval door nauwere samenwerking leerplicht - sociale teams

-

Uitvoering geven aan actiepunten Vanzölf Saomen > 31-12-2020

-

Nieuw beleid opstellen voor sport en beweging

-

Project doorontwikkeling sociaal domein uitvoeren

-

In de regio stimuleren en ondersteunen van regionale zorgopleidingen

ga terug