Begroting 2019

Onze leefomgeving

Verbonden partijen

Verbonden partij

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling

De RUD Drenthe is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers (gemeenten en provincie Drenthe) op  het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van de milieuwet- en regelgeving van het betreffende ministerie, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving.

Beleidsontwikkeling

Vanaf 2016 werkt de RUD Drenthe op basis van de Drentse Maat. Deze maat staat voor één uniform uitvoeringsniveau in Drenthe. Het bereik van de Drentse Maat is in eerste in- stantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten binnen de milieuvergunningverlening, milieutoezicht en handhaving. Het betreft ca. 60% van de omvang van het werkpakket van de RUD. Op basis van het gekozen uniforme uitvoeringsniveau is door de RUD in samenwerking met de opdrachtgevers het rekenmodel Drentse Maat 1.0 ontwikkeld. Met behulp van dit rekenmodel worden per opdrachtgever  de te geraamde/te plannen aantallen per product en de bijbehorende uren per producten op jaarbasis doorgere- kend. Het inrichtingenbestand maakt onderdeel uit van het rekenmodel. Alle overige taken op het gebied van milieuad- visering worden uitgevoerd op het niveau zoals ze voorheen bij de gemeente werden uitgevoerd en zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma.
Na 2018 vindt er een tussenevaluatie van de Drentse Maat plaats. Tot die tijd wordt de Drentse Maat als uitvoerings- kader ongemoeid gelaten. Wel zal er experimenteerruimte worden geboden voor maatwerk en lokale inkleuring.

Actiepunten

Verbonden partij

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling

Vergroten van de fysieke veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe.

Beleidsontwikkeling

De beleidsinhoudelijke koers voor 2019 is in lijn en verge- lijkbaar met voorgaande jaren. Namelijk dagelijks uitvoering blijven geven aan de missielijnen:
1. Wij treden op bij calamiteiten en crises;
2. Wij vergroten de bewustwording omtrent fysieke veiligheid bij burgers, bedrijven en instellingen;
3. We zijn onderdeel van de samenleving;
4. Wij zijn een vitale en flexibele organisatie.

Actiepunten

Een uitgebreide uitwerking van deze missielijnen is te vinden in de Begroting 2019 Veiligheidsregio Drenthe die de gemeenteraad voor de raadsvergadering van 6 september 2018 bij de Lijst Ingekomen Stukken is aangeboden.

Verbonden partij

Waterleidingsmaatschappij Drenthe (WMD)

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling

Zorg voor de kwaliteit van het drink- en oppervlaktewater.

Beleidsontwikkeling

Actiepunten

1 Uitblinken in de kernactiviteiten.
2 Vergroten van efficiency.
3 Realiseren van maatschappelijk toegevoegde waarde.
4 Duurzaam innoveren en samenwerken.

ga terug