Begroting 2019

Onze leefomgeving

Blijven verbeteren van HUB Borger i.s.m. provincie en OV-bureau

Wat gaan we er voor doen?

Wegen en verkeer

-

Inzet van extra middelen (2018-2023) voor het zoveel mogelijk wegwerken van achterstanden groot onderhoud. Plattelandswegen worden hier ook bij betrokken. (Fiets-) Plattelandswegen die worden gebruikt door recreanten en toeristen krijgen prioriteit

-

Project Denktank Plattelandswegen met aannemers, ingenieursbureaus en provinciale subsidie: jaarlijks evalueren proefvakken voor innovatieve constructies voor onderhoud van landbouwwegen. Project wordt in 2019 afgesloten met eindevaluatie

-

Inventief combineren van onderhoud/ontwikkeling groen, riolering en verkeer met aanpak wegen

-

Overleg met LTO, agrarische loonwerk bedrijven (Cumela), recreatieschap en ondernemers. (eigen kracht, zelfredzaamheid)

-

Vaststellen nieuw GVVP met uitvoeringsprogramma > begin 2019

-

Vaststellen nieuw GVVP met uitvoeringsprogramma > begin 2019

-

Blijven verbeteren van HUB Borger i.s.m. provincie en OV-bureau

-

Differentiatie in 30-50-60-80 km wegen n.a.v. een afwegingskader in het GVVP

-

Per situatie wordt in overleg met de inwoners gekeken naar de meest efficiënte en veilige vorm van verlichting

-

Verkeersmodel BOCE laten bouwen

-

Varianten opstellen in overleg met dorpsverenigingen

-

Naar aanleiding van verkeersmodel Quick Scan naar nut, noodzaak en verkeerskundige effecten van diverse varianten

-

In het nieuwe GVVP potentiële snel fietsroutes aangeven. In het GVVP minimale eisen opnemen voor snel fietsroutes. In samenwerking met betreffende gemeenten en de provincie bepalen of en welke potentiële snel fietsroutes nader uitgewerkt worden

-

Dit is uitgewerkt bij het thema 'Onze toekomst''

-

1% indexeren budget wegen per 2019

ga terug