Begroting 2019

Dynamische prioriteitenlijst

Onze economie

14. Bedrijvenstimuleringsregeling deel II (€ 55.000/I/2019)
Het eerste deel van de bedrijvenstimuleringsregeling is verwerkt in de BERAP 2018-I. Afhankelijk van het aantal aanvragen wordt het tweede deel op termijn als mutatie verwerkt.

15. Economisch actieplan 2018-2020 (p.m./I/2019)
Dit betreft het actualiseren van het in 2012 vastgesteld economisch beleidsplan inclusief uitvoeringsagenda voor Borger-Odoorn omdat de crisisjaren dit plan sterk hebben beïnvloed.

16. Open Science HUB Lofar (€ 13.325/S/2019)
De gemeente Borger-Odoorn is bezig om samen met Astron, het Drentse landschap en de Stichting Lofar- Tafel te werken aan het inrichten / realiseren van een Open Science Hub in onze gemeente. Een  dergelijke Hub is feitelijk een ontmoetingscentrum waar iedereen kennis kan nemen van de (toepassings-
) mogelijkheden van de LOFAR-antenne installaties. De basis voor het verkennen van ontwikkelingsmogelijkheden van de Hub is gelegd in de ondertekende intentieovereenkomst in september 2017. Er is voor gekozen om het project op te knippen in 2 fasen, een tijdelijke fase en een permanente fase. In eerste instantie wordt er gezocht naar een bestaand pand dat kan dienen als tijdelijke huisvesting voor maximaal 5 jaar. Voor het huisvesten van de tijdelijke Hub is de Smidswal (hoofdstraat 58c te Exloo) concreet in beeld. Om dit pand te verbouwen en in te richten als Hub, zijn financiële middelen noodzakelijk. De eerste schetsen geven aan dat hiermee een bedrag gemoeid is van circa € 205.000. De kapitaallast van deze investering bedraagt € 13.325 op basis van 25 jaar afschrijven. Voor dit bedrag is momenteel nog geen dekking.

17. Bijdrage Vitale Vakantieparken (€ 19.239/I/2019-2021)
Het college heeft inmiddels ingestemd met de bijdrage om deel te nemen aan het actieprogramma Vitale Vakantieparken. Er is een memo aan de raad verstrekt waarin staat dat het college uitvoering wil geven aan deze plannen.