Begroting 2019

Dynamische prioriteitenlijst

Onze toekomst

5. Inwonerparticipatie (€ 50.000/S/2019)
In de begroting 2018 is € 50.000 beschikbaar gesteld als werkbudget voor inwonerparticipatie. De wens is om dit bedrag structureel te maken.

6. Bijdragen uitwerkingsmaatregelen BOCE beleidskader (€ p.m./I/2019 e.v.)
Er is een budget nodig om de BOCE-samenwerking verder vorm te geven. In de loop van 2019 zal duidelijk worden in welke mate er incidenteel budget noodzakelijk is. Mogelijk zal dit bij de BERAP 2019-I plaatsvinden.

7. Basis op orde/Betrouwbare overheid (€ p.m./I-S/2019)
Op dit moment is dit voorstel nog niet volledig te kwantificeren. In het raadsvoorstel van de begroting 2019 zal dit expliciet worden toegelicht.

8. Aanpassing huisvesting en verduurzaming gemeentehuis en –werf (€ p.m./S/2019)
Er worden middelen gevraagd voor een programma van eisen voor een moderne en duurzame huisvesting van de medewerkers. Na dit onderzoek worden de benodigde investeringen aan de
huisvesting tezamen met de onderzoekskosten geactiveerd. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.

9. Verduurzamen openbare verlichting (€ 13.739/S/2019-2022)
Conform raadsbesluit is er een bedrag voor de verduurzaming van openbare verlichting op de DPL geplaatst. Het betreft de kapitaallast van de investering. Het gaat om een structureel bedrag dat per jaar
€ 13.739 hoger wordt. Dit wordt gedaan zodat de verduurzaming geleidelijk kan worden uitgevoerd. Uiteindelijk bedraagt het structurele bedrag vanaf 2022
€ 54.958.

10. Versnellingsaanpak sanering asbestdaken in Drenthe (€ 19.125/I/2019-2024)
Vanaf 2024 is er een verbod op asbestdaken. Bij het huidige saneringstempo wordt deze datum niet gehaald en loopt de gemeente het risico achteraf geconfronteerd te worden met hoge handhavingskosten per dak. In het projectplan “Alle Drentse daken asbestvrij in 2024” wordt aangegeven hoe de versnelling sanering asbestdaken in Drenthe door de Drentse gemeenten en de provincie wordt ondersteund.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

€19.125

€8.850

€8.850

€8.700

€4.950

€1.125

11. Drents Energie loket (€ 12.500/I/2019)
Als de duurzaamheidslening wordt verlengd dan kunnen ongeveer 30 inwoners gebruik maken van het nog te lenen bedrag. Voor informatieverstrekking omtrent het energiezuiniger maken van een woning is er een Drentse organisatie opgezet door de Provincie en de 12 Drentse gemeenten: Het Drents Energieloket. Daar kunnen mensen terecht met vragen over subsidies, leningen, maatregelen per gemeente of gewoon informatie over hoe energiezuiniger om te gaan met je eigen woning. Voor deze taken vraagt het Drents Energieloket in 2019 maximaal € 12.500. Bij het verlengen van de duurzaamheidslening is het ook noodzakelijk om de dienstverlening van het Drents Energieloket te continueren.

12. Beleidsintensivering afval, milieu en duurzaamheid (€103.500/S-I/2019)
Namens MT en college is verzocht om deze beleidsintensivering van het ambtelijk apparaat op de DPL op te voeren. Als de € 103.500 structureel wordt gehonoreerd, dan valt de € 38.500 in 2019 incidenteel vrij. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.

13. Duurzaamheidseducatie  (€  10.000/S/2019)
In de raadsvergadering van 27 september is besloten om voor 2018 € 10.000 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidseducatie. Het voorstel is om met ingang van 2019 € 10.000 structureel beschikbaar te stellen.