Begroting 2019

Onze toekomst

Implementatie jongerenraad

Wat gaan we er voor doen?

De veranderende rol van de gemeente

-

Sociale marketing breed uitrollen (al uitgewerkt in subthema Sociaal Domein van het thema Onze inwoners)

-

Inwonersparticipatie / overheidsparticipatie definiëren

-

Ervaring op doen (bijvoorbeeld in de vorm van een pilot) met vernieuwende participerende werkvormen en deze breder inzetten

-

Onderzoeken van werkzame mogelijkheden voor het opzetten van dorps-, wijk-, buurt-, leefbaarheid- of themabudget

-

Implementatie jongerenraad

-

Zoeken naar taken om geheel of gedeeltelijk over te dragen aan inwoners, organisaties en/of bedrijven

-

Uitgevoerde leefbaarheidsonderzoeken gebruiken voor het maken van dorpsagenda's en mogelijkheden verkennen voor lokale subsidie en activiteiten

-

Een duidelijke en heldere opdracht formuleren voor inwonersparticipatie, inclusief aanpak en afbakening, als basis voor een procesmatige aanpak en een duidelijke rolverdeling (zie ook thema Onze leefomgeving: Omgevingswet)

-

Begrip draagvlak definiëren en meetbaar maken. Kaders stellen voor afweging van initiatieven in relatie tot algemeen belang en onderlinge verwachtingen

-

In kaart brengen wat de invoering van inwonersparticipatie betekent voor de gemeentelijke dienstverlening en communicatie

ga terug