Begroting 2019

Verbonden partijen

Een aantal gemeentelijke taken is uitbesteed aan een verbonden partij. Er is sprake van een verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft in de verbonden partij.

Financieel belang

Wanneer de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente.

Bestuurlijk belang

Zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht.

Verbonden partijen verdelen we onder in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. Naast de genoemde verbonden partijen heeft de gemeente nog een aantal andere samenwerkingsverbanden. Deze komen terug in de thema’s, zoals het samenwerkingsverband BOCE gemeenten.

Verbonden partij

Omschrijving

Gemeenschappelijke  regeling

Een samenwerkingsverband tussen overheidslichamen dat op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgericht.

Vennootschap en coöperatie

Vaak privaatrechtelijke organisaties waar de gemeente een bepaald belang in heeft. Bij een vennootschap kan ook sprake zijn van het bezit van aandelen en het uitkeren van dividend.

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen worden opgericht met een bepaald doel. Ze mogen winst maken, maar de winst moet worden ingezet voor het doel dat wordt nagestreefd.

Overige verbonden partijen

Overige partijen waarin de gemeente wel een financieel en bestuurlijk belang heeft, maar waarbij geen sprake is van één van de andere rechtsvormen.

Onderstaand de zes grootste verbonden partijen en de verwachte gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren. Deze bijdragen zijn afkomstig uit de meerjarenbegrotingen van de Gemeenschappelijke regelingen (GR’en).

Als u geïnteresseerd bent in meer achtergrondinformatie volgt hierna een toelichting.

Hieronder worden de verbonden partijen weergegeven. Bij de GR’en zijn kleurtjes gebruikt. Deze geven een indicatie van het financieel risico. De volgorde per categorie bepalen we aan de hand van het risico. Gemeenschappelijke Regelingen met een hoog risico noemen we als eerste.

Ter toelichting
Bij de Kadernota 2019 zijn de bijdragen in de gemeentelijke begroting aangepast aan de meest  actuele meerjarige ramingen van de grootste GR’en. Dit is alleen nog niet gedaan bij Emco en  Wedeka, omdat Emco en Wedeka regelmatig hun begroting bijstellen op basis van de circulaires. In onze begroting 2019 is structureel € 500.000 gedekt voor tekorten van beide schappen. In 2019 is er voor beide schappen € 819.816 benodigd. Daarom is voorgesteld om de resterende € 319.816 voor de helft incidenteel te dekken uit knop 2 beleidsintensivering. De andere helft is onttrokken uit de reserve WWB-gelden. Voor de jaren 2020 en verder zijn de volledig benodigde bedragen boven de € 500.000 onttrokken uit knop 2 beleidsintensivering. Dit is uit de knop voor incidenteel beleid onttrokken, omdat de verwachting is dat de tekorten meerjarig weer afnemen naar € 500.000.

ga terug