Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Informatisering & automatisering

Informatisering
De informatievoorziening wordt in onze samenleving steeds belangrijker. De inrichting van  organisaties wordt steeds meer bepaald door de digitale ontwikkelingen. Grote delen van het primaire proces worden uitgevoerd door informatiesystemen en organisaties gaan haperen of vallen stil als de informatievoorziening niet functioneert. Informatievoorziening was in het verleden een ondersteunend proces en is de laatste jaren uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van ook het primaire bedrijfsproces.

De door de VNG opgezette Digitale Agenda 2020 (DA2020) is voor ons leidraad om onze uitvoeringsagenda vorm te geven. Centraal hierin staan de volgende ambities:
1.  Open en transparant in de participatiesamenleving;
2.  Werken als één efficiënte overheid;
3.  Massaal digitaal, Maatwerk lokaal.
Wij spelen in op deze ontwikkelingen. We gaan voor een kwalitatief goede digitale dienstverlening. De informatievoorziening moet voldoen aan actuele eisen op het gebied van informatieveiligheid en privacy en we willen samenwerken en innoveren. Om onze doelstellingen te behalen is een gerichte aanpak nodig. Dit doen we o.a. door de samen te werken binnen BOCE en DIMPACT.

Kwaliteit van gegevens/ Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
De gemeente beheert een groot aantal gegevens en is van 5 basisregistraties ‘bronhouder’.
Het aantal afnemers van deze digitale gegevens blijft nog altijd groeien. Daarom moeten inwoners erop kunnen vertrouwen dat de gegevens die we beheren volledig, juist en veilig zijn.

Met de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt ook de openbare ruimte digitaal vastgelegd en via een landelijk netwerk met andere overheden en organisaties (rijk, provincie, waterschappen, ProRail, ....) gedeeld. Doordat ook deze partijen ‘hun’ deel van de openbare ruimte vastleggen en digitaal delen ontstaat ‘de’ digitale kaart van Nederland.
In lijn met deze ontwikkeling zijn wij een project “IBOR” gestart om de BGT ook te gaan gebruiken voor het beheer van onze fysieke leefomgeving. Op deze wijze hopen wij het maximale rendement uit de wettelijk verplichte BGT te halen en om het beheer van onze openbare ruimte efficiënter en meer in samenhang te kunnen oppakken.

Basis op orde/archief
In onze dienstverlening en bedrijfsvoering is digitaal steeds meer de norm. Daarom werken we er aan om een goede digitale basis te hebben. Alle aanvragen en contacten met onze inwoners worden digitaal afgehandeld en zaakdossiers worden digitaal bewaard (zaakgericht werken). Ook worden nieuwe ontwikkelingen zoals het sociaal domein digitaal ondersteund en bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet, waarbij 100% digitaal het uitgangspunt is. Daarbij zullen wij  rekening houden met die inwoners die niet digitaal vaardig zijn.
Maar het digitaal werken vraagt ook ander vaardigheden van onze medewerkers. Naast voldoende ondersteuning op de werkvloer moeten we er ook voor zorgdragen dat ons digitaal archief op orde is. We zullen hier de komende jaren op moeten investeren.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
Elk jaar moeten gemeenten zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. Sinds 2017 gebeurt dit met een nieuwe verantwoordingssystematiek: de ENSIA.
Doel van de ENSIA is enerzijds om de jaarlijkse auditlast te verminderen en anderzijds om meer inhoud te geven aan de bestuurlijke verantwoording. Informatieveiligheid komt dan ook als vast onderdeel terug in deze paragraaf bij de jaarrekening.

Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Gemeenten zijn, net als alle andere organisaties, verplicht om hun gegevensbescherming in lijn te brengen met deze wetgeving.

De gemeente beheert vanuit wettelijke taken veel persoonlijke gegevens van inwoners, waaronder informatie over werk, inkomen en zorg. De AVG heeft daarom een grote impact voor onze organisatie. De veranderingen liggen vooral in de rechtmatigheid en transparantie, rechten van betrokkenen, de verplichtingen van de verantwoordelijken en het toezicht en bijbehorende sancties.
Conform wettelijke verplichting hebben wij inmiddels een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd, die als onafhankelijke binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. We stellen alles in het werk om aan de nieuwe (zwaardere) privacywetgeving te voldoen en zullen u jaarlijks in deze paragraaf over de ontwikkelingen informeren.