Begroting 2019

Weerstandvermogen en financiële positie

Berekening weerstandsratio

Jaarlijks wordt de ratio berekend om uitdrukking te kunnen geven hoe onze gemeente er financieel voorstaat. Hierbij wordt ons weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s. In onderstaande tabel zijn de scores nader aangeduid.

Uitkomst Ratio

Aanduiding

groter dan 2,0

Uitstekend

tussen 1,4 en 2,0

Ruim voldoende

tussen 1,0 en 1,4

Voldoende

tussen 0,8 en 1,0

Matig

tussen 0,6 en 0,8

Onvoldoende

lager dan 0,6

Zeer Onvoldoende

Ratioberekening

Rek.

Rek.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Weerstandsverm.

9.513.514

9.697.603

10.574.988

9.996.701

10.269.000

10.549.390

10.835.305

Risico's

4.320.000

4.665.000

4.320.000

4.807.500

4.807.500

4.807.500

4.807.500

Weerstandsratio  

2,20

2,08

2,45

2,08

2,14

2,19

2,25

Toelichting uitkomsten weerstandsratio
De weerstandsratio is in 2019 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren omdat op verzoek van  de provincie de budgetten voor Saldo Begroting, Saldo Beleidsintensivering en Saldo Calamiteiten door ons zijn geschrapt. Deze werden namelijk door de provincie als arbitrair ervaren. De risicobedragen voor Vastgoed, accres Gemeentefonds, Sociaal Domein, Gemeenschappelijke Regelingen en Grondexploitatie zijn in 2019 verhoogd. Wij constateren dat de ratio’s vanaf 2019 toenemen. Dit komt door een toename van het weerstandsvermogen door rentetoevoegingen aan de vrije reserve.

Omdat de uitkomsten van de ratio ook na 2019 nog steeds de aanduiding uitstekend hebben, is er op dit moment geen reden tot het nemen van nadere maatregelen.