Begroting 2019

Weerstandvermogen en financiële positie

Verplichte kengetallen

Om een oordeel te geven over de financiële positie van de gemeente zijn naast de berekening van het weerstandsvermogen de volgende belangrijke financiële kengetallen berekend.

Financiële kengetallen.
- De weerstandsratio;
- De schuldquote;
- De solvabiliteitsratio (vermogenspositie);
- De grondexploitatie;
- De structurele exploitatieruimte;
- De belastingcapaciteit;

Verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie
De provincie heeft een indeling gemaakt met een normering van deze kengetallen. De uitkomsten zijn ingedeeld in categorie A, B en C waarbij A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol.
De volgende signaleringswaarden zijn bepaald:

Kengetal

A

B

C

Weerstandsratio

> 1,4

 1,4 - 0,8

< 0,8

Netto schuldquote

<  90

 90 - 130

 > 130

Netto schuldquote (gecorrigeerd)

<  90

90 - 130

 > 130

Solvabiliteitsratio

>  50

20 - 50

 < 20

Grondexploitatie

<  20

20 - 35

> 35

Structurele exploitatieruimte

>  0

0

 < 0

Belastingcapaciteit

<  95

95 - 105

 > 105

De uitkomsten voor onze gemeente met betrekking tot het begrotingsjaar 2019 zijn hierna afgezet tegen zowel de afgelopen jaren als tegen de nog komende jaren. Voor de afgelopen jaren zien de cijfers er als volgt uit:

Kengetal 2019

Score

Begroting

Begroting

Rekening

Rekening

t.o.v. afgelopen jaren

2019

2019

2018

2017

2016

Weerstandsratio

A

2,08

2,45

2,08

2,20

Netto schuldquote

A

39%

52%

50%

48%

Netto schuldquote (gecorrigeerd)

A

35%

48%

46%

44%

Solvabiliteit

B

32%

31%

34%

34%

Grondexploitatie

A

6%

6%

6%

6%

Structurele exploitatie

A

1%

1%

1%

2%

Belastingcapaciteit

C

110%

110%

109%

110%

Kengetal 2019t.o.v. nog komende jaren

Score

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2019

2020

2021

2022

Weerstandsratio

A

2,08

2,14

2,19

2,25

Netto schuldquote

A

39%

35%

27%

22%

Netto schuldquote (gecorrigeerd)

A

35%

31%

23%

18%

Solvabiliteit

B

32%

33%

31%

37%

Grondexploitatie

A

6%

6%

6%

6%

Structurele exploitatie

A

1%

1%

1%

2%

Belastingcapaciteit

C

110%

110%

110%

110%

De bovengenoemde kengetallen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde balans. Zie hiervoor de paragraaf financiering. In deze balans zijn niet de nieuwe investeringen en de financiering hiervan meegenomen.

Als u geïnteresseerd bent in de berekening van de kengetallen en de interpretatie daarvan volgt hierna een toelichting.

Weerstandsratio
Onder weerstandsratio verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. De weerstandsratio wordt berekend door het totaalbedrag aan weerstandsvermogen te delen door het totaalbedrag van de risico’s. De berekening van de weerstandsratio (vermogen gedeeld door risico’s) levert als uitkomst een getal op (ratio).

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Bij de netto schuldquote worden de netto schulden gewogen ten opzichte van de baten. Met andere woorden het geeft aan in hoeverre de begroting de schulden kan dragen.

Netto schuldquote gecorrigeerd
Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen van gelden wordt de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het aandeel van het eigen vermogen wordt afgezet tegen het totaal vermogen.

Grondexploitatie
Grondexploitatie kan een flinke impact hebben op de financiële positie van de gemeente. Deze ratio geeft aan in hoeverre de waarde van de gronden kunnen worden terugverdiend. Een ratio van 0 betekent dat er geen boekwaarde aanwezig is die moet worden terugverdiend. Een ratio van 35 betekent dat de grondexploitatie als kwetsbaar wordt ervaren.

Structurele  exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Bij een positief percentage zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten te dekken.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft een indicatie van de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Een laag percentage (kleiner dan 100%) betekent dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.