Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Inleiding
Kapitaalgoederen zijn duurzame goederen die over het algemeen een lange economische levensduur hebben. Gemeentelijke kapitaalgoederen zijn te verdelen in goederen met maatschappelijk nut of economisch nut. Kapitaalgoederen met economisch nut hebben een winstoogmerk of genereren een opbrengst, terwijl daar bij maatschappelijk nut geen sprake van is. Een voorbeeld van een kapitaalgoed met maatschappelijk nut is een weg. De gemeente investeert hierin, zonder dat daar een directe opbrengst tegenover staat. Echter, als de gemeente tol zou gaan heffen voor gebruik van de weg, dan zou er sprake zijn van economisch nut.

In de paragraaf maken we onderscheid tussen de volgende kapitaalgoederen:
1.  Wegen (ook openbare verlichting);
2.  Groen (waaronder begraafplaatsen, sportvelden, speeltuinen);
3.  Riolering;
4.  Gebouwen;
5.  Water (waaronder bruggen en duikers en watergangen).

Van elk type kapitaalgoed wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van het onderhoud, het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Hierbij benoemen we vooral het ‘going concern’. Het intensiveren van beleid en het daarvoor beschikbaar stellen van aanvullende middelen, zien we als ‘growing concern’. ‘Growing concern’ is vooral inzichtelijk gemaakt in het thema Onze Leefomgeving.

In onderstaande tabel zijn de geldende beleids- en beheerstukken samengevat. Er valt op te merken dat sommige plannen al lange tijd geleden zijn vastgesteld. De stukken Kern en Kader zijn nog steeds actueel, omdat aan dit beleid nog uitvoering wordt gegeven. Over groen valt op te merken dat de gemeenteraad zich aan het oriënteren is over het kwaliteitsniveau. Als daar meer helderheid over is, zal duidelijk worden in hoeverre de plannen geactualiseerd dienen te worden.

Kapitaalgoed

Beheers-, beleidsplan

Vastgesteld

Algemeen

Kern en kader

2003

Kadernota vastgoedbeleid

2007

Notitie vastgoed en geld

2007

Wegen

Wegenonderhoud 2018-2023 ‘Van planning tot uitvoering’

2018

Beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’

2018

Groen

Groenbeleidsvisie Onze groene ruimte

2006

Groenbeleidsvisie Groen moet je doen

2006

Bermbeheerplan

2015

Bosbeheerplan

2008

Visie Ruimte voor de laatste rustplaats 2008-2018

2008

Nota speelruimtebeleid Ruimte voor jou

2008

Riolering

Beleidsnota rioleringen in GRP 2016-2020

2015

Gebouwen

Vastgoedbeleid, deelnota gebouwen

2007

Water

Beleidsnota water, onderdeel GRP 2016-2020

2015

Kapitaalgoederen gaan langere tijd mee, maar daarvoor is onderhoud noodzakelijk. In het BBV is vastgelegd dat onderhoud aan kapitaalgoederen met economisch en maatschappelijk nut moet worden geactiveerd. Dat betekent dat de totale last van de investering niet in één keer in de exploitatie wordt gedragen, maar dat het kapitaalgoed als een bezitting op de balans wordt geplaatst.

In onderstaande tabel staan de uitgangspunten omschreven die wij hanteren bij het afschrijven van kapitaalgoederen.

Grens van investeren

Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

Toerekenen rente

2,5%

Afschrijvingsmethodiek

Lineair afschrijven tot nihil.

Afschrijvingstermijn

Varieert van 3 tot 60 jaar. Per type kapitaalgoed vastgelegd in financiële verordening.

Start afschrijving

Begroting: Op het moment dat het budget beschikbaar is gesteld.  Realisatie: Op 1 januari van het jaar volgend op de afronding/uitvoering van het werk.

Restwaarde

Geen, vanwege afschrijving tot nihil.

Uitgangspunt in ons beleid is dat investeringen in openbaar gebied (riool, wegen, groen) zoveel mogelijk gecombineerd worden uitgevoerd.

ga terug