Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Groen

Onderhoudsniveau
Het onderhoudsniveau is vastgesteld op zoveel mogelijk niveau B en anders niveau C. We trachten door middel van efficiënter en anders werken het groenonderhoud op niveau B te houden. Het financiële kader is hiervoor in 2019 niet toereikend.

Voor het thema bermen is het bermbeheerplan in 2005 door het college vastgesteld en in 2015 herzien en aangepast. Voor het thema landschappelijke elementen is het bosbeheerplan in 2008 vastgesteld en dient in 2019 worden herzien.
Het kader voor boomcontrole is in 2004 vastgesteld. We werken aan een nieuw kader voor boomcontrole en voor beheer en onderhoud van bomen. In 2019 zal het laatste achterstallig onderhoud aan bomen worden weg gewerkt.

Omschrijving

Eenheid

Aantal 2018

Aantal 2019

Bos (plantsoen)

m2

2.939.128

3.179.887

Heesters

m2

110.031

109.589

Gras, gazon, berm

m2

5.437.937

5.508.784

Sportvelden

m2

220.102

220.102

Waterpartijen, greppels (ged.)

m2

578.592

598.583

Volkstuinen

m2

22.471

22.471

In gebruik gegeven grond

m2

404.676

425.715

Totaal oppervlakte groen

m2

9.712.937

10.065.131

Bomen

St

44.872

43.629

Opmerking: areaal is inclusief groen op sportparken, zwembaden, begraafplaatsen en rond scholen

De areaaluitbreiding komt met name door het bijwerken van de gegevens, zoals bos en bermen. Verder stond een aantal locaties niet op de kaart. Bijvoorbeeld diverse bosjes in Valthermond en het spoorpad van Buinen naar Exloo.

Beleidskader
Voor het openbaar groen streven we een eenvoudige ruimtelijke inrichting na met oog voor karakteristiek. Daar waar dat mogelijk is voeren we minder intensief onderhoud uit. Keuzes worden gemaakt met het oog op het veilig en duurzaam in stand houden van voor mens, flora en fauna aantrekkelijk en karakteristiek openbaar groen.
Voor behoud en ontwikkeling van de bomen werken we aan een bomenwaardenkaart. Deze zal tevens ter ondersteuning zijn voor de boomverordening.

Financiën
De benodigde budgetten voor het verhogen van het onderhoudsniveau en voor het wegwerken van achterstallig groenonderhoud staan op de DPL.