Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Vastgoed & Geld

In deze paragraaf wordt altijd inzicht gegeven in het budget Vastgoed & Geld (V&G). In principe is dit budget bestemd om middelen beschikbaar te stellen voor het inlopen van achterstanden van vastgoed. Jaarlijks verhogen we dit budget met € 50.000 structureel tot en met 2023. In de programmabegroting 2018 is voorgesteld om dit budget uit te splitsen in 50% wegen, 30% groen en 20% voor gebouwen. Tevens is in de programmabegroting 2018 een bestedingsvoorstel gehonoreerd om op de achterstanden van wegen in te lopen. Dit zorgt ervoor dat er genoeg budget beschikbaar is in V&G voor een investeringsruimte van € 1 miljoen per jaar voor een periode van 6 jaren (dat betekent een kapitaallast van € 75.000 per jaar). In onderstaande tabel is de hoogte van het budget van V&G voor de verschillende beleidsterreinen weergegeven per 01-01-2018.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Wegen 50%

172.271

227.857

283.443

339.029

394.615

450.201

Groen 30%

84.900

99.900

114.900

129.900

144.900

159.900

Gebouwen 20%

56.600

66.600

76.600

86.600

96.600

106.600

Beschikbaar:

313.771

333.185

383.185

433.185

483.185

533.185

Het budget uit 2018 is inmiddels grotendeels ingezet. Er is € 1 miljoen geïnvesteerd voor het inlopen van achterstanden voor wegen. Dat brengt een kapitaallast met zich mee van € 75.000.
De rest van de gelden in 2018 voor wegen uit V&G wordt incidenteel besteed. Het budget groen is structureel ingezet voor gecombineerde projecten met wegen. Het budget voor gebouwen is nog niet ingezet.

De hierboven beschreven bestedingen hebben gevolg voor het budget in 2019. Dat is hieronder inzichtelijk gemaakt. Over wegen valt op te merken dat het budget op dezelfde wijze wordt ingezet als in 2018.

Omschrijving                              

         2019

         2020

           2021

            2022

         2023

Wegen 50%

152.857

208.443

264.029

319.615

375.201

Groen 30%

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

Gebouwen 20%

66.600

76.600

86.600

96.600

106.600

Beschikbaar

234.457

315.043

395.629

476.215

556.801

Hieronder worden de kapitaalgoederen per categorie verder toegelicht.