Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Riolering

Onderhoudsniveau
De rioolstrengen worden gemiddeld eens per 10 jaar middels een video-inspectie geïnspecteerd. De inspecties worden gecombineerd met het reinigen van de riolering. Uit de inspectie wordt het onderhouds- en vervangingsprogramma opgezet.

Het klein onderhoud bestaat uit het oplossen van doorstekende inlaten, het frezen van ingegroeide wortels en het repareren van kleine scheuren en lekken.
Het groot onderhoud bestaat uit vervangingswerkzaamheden of relining van bestaande leidingen. Deze projecten vindt u terug op de meerjarenplanning REAL. Op deze lijst zijn de projecten met ramingen voor de komende drie jaar opgenomen.
Bij rioolvervanging gaat de voorkeur uit naar een gecombineerde aanpak met de bovengrondse inrichting.

Omschrijving

Eenheid

Aantal 2018

Aantal 2019

Vrijvervalriolering

km

238

238

Drukriool  (vrijvervalleidingen)

km

22

22

Persriolering

km

109

109

Rioolgemalen

st

32

32

Minigemalen  (buitengebied)

st

469

469

Bergbezinkbassin

st

1

1

Overstorten gemengde stelsel

st

44

44

Huisaansluitingen

st

12.435

12.500

Straatkolken

st

11.125

11.125

Iba's

st

98

97

Infiltratievoorzieningen

st

700

700

Beleidskader
Het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 is in 2015 vastgesteld. Hierin is een meerjarenplanning voor het onderhoud en de vervanging van het riool opgenomen en wordt tevens beschreven hoe de gemeente omgaat met regenwater.
In het kader van de samenwerking in de waterketen is het de bedoeling dat we de volgende projecten opstarten:
-Realisatie waterkaart, samen met waterschap Hunze en Aa’s en de gemeenten wordt      
een digitale kaart gemaakt waar alle water gerelateerde objecten opstaan inclusief wie
 verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.
-Toegang tot elkaars gemaalbeheersysteem: gemeenten en waterschap kunnen real-
time bij elkaar in het systeem zien of gemalen goed functioneren.
-Verbeteren kwaliteit van de rioolbeheergegevens
-Meten & monitoren: gezamenlijk een plan opstellen om de meetlocaties periodiek te
controleren/onderhouden.
-Onderzoek naar het opzetten van een personeelspoel, waarbij personeel tussen
waterschap en gemeenten kan worden uitgewisseld.

Beheer en onderhoud
Kolken reiniging en onderhoud gemalen wordt door BORG uitgevoerd. Reiniging en inspectie riolering vindt plaats door derden via een meerjarig onderhoudscontract. Kleine riool reparaties en vervanging wordt door BORG uitgevoerd, de grotere onderhouds- en vervangingswerkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

Financiën
Het onderhoud en de vervanging van het riool, inclusief afkoppelen, is kostendekkend gemaakt via het GRP. De financiële paragraaf die bij het GRP hoort, gaat uit van een jaarlijkse stijging van de rioolheffing van 0,75%.