Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Wegen

Onderhoudsniveau
Jaarlijks worden alle openbare verhardingen onderworpen aan een visuele inspectie volgens de CROW-systematiek. De verzamelde gegevens leggen we vast in het geautomatiseerde wegbeheersysteem.

De gemeente onderhoudt niet alle verhardingen volgens de CROW-normen. We kijken onder meer naar de functie van de verharding. Deze functie is uitgesplitst in een zevental categorieën:

1. Doorgaande wegen;
2. Kernontsluitingswegen;
3. Woonstraten;
4. Landbouwontsluitingswegen;
5. Landbouwwegen;
6. Fietspaden;
7. Voetpaden.

De verhardingen met categorie 1 en 2 worden nagenoeg volgens de CROW-normen opgevoerd. Bij categorie 3, 6 en 7 tolereren we meer schade. De verhardingen in de categorie 4 en 5 worden pas opgevoerd als de schade zodanig ernstig is dat de verkeersveiligheid in het geding komt. Na bovenstaande toetsing ontstaat een technische en financiële onderhoudslijst voor de komende drie jaar: de meerjarenplanning REAL. Ieder voorjaar - na de weginspecties - wordt deze meerjarenplanning aangepast, afgestemd met de andere vakgebieden en vastgesteld door het college. Deze lijst vormt de basis voor het jaarlijkse onderhoudsinvesteringsprogramma.

Prioriteringssysteem
Om verantwoorde keuzes te kunnen maken uit de lijst van wegenprojecten is een eigen prioriteringssysteem ontwikkeld die door de gemeenteraad is vastgesteld op 8 maart 2018. Verkeersveiligheid, de kans op mogelijke schadeclaims, comfort en de gevolgkosten bij uitstel van onderhoud zijn betrokken in deze systematiek. Immers, een weg kan er goed uitzien terwijl uitstel van onderhoud leidt tot hogere kosten op langere termijn. De plattelandswegen (categorie 4 en 5) hebben een eigen prioriteringssysteem, waarbij ook wordt gekeken naar het fietsverkeer en recreatief gebruik.

Stand van zaken wegenonderhoud
In onderstaande tabel is de stand van zaken met betrekking tot het wegonderhoud zichtbaar.

Wegfunctie

Op orde

Doorgaande wegen

85 %

Kernontsluitingswegen

75 %

Woonstraten

65 %

Fietspaden

60 %

Voetpaden

50 %

Landbouwontsluitingswegen

20 %

Landbouwwegen

10 %

Reservering wegengelden bij onderhoudsachterstand
Zolang er sprake is van onderhoudsachterstanden in het wegenonderhoud, worden restkredieten weer ingezet voor groot onderhoud wegen. Hieraan ligt een collegebesluit ten grondslag.

Omschrijving

Aantal km 2018

Aantal km 2019

Doorgaande wegen

143

143

Kernontsluitingswegen

59

59

Woonstraten

86

86

Landbouwontsluitingswegen

52

52

Landbouwwegen

153

153

Fietspaden

136

136

Voetpaden

78

78

Beleidskader

Klein onderhoud
Onder klein onderhoud verstaan we het aanbrengen van slijtlagen, het dichten van scheuren in asfalt, het plaatselijk repareren van slechte plekken, het dichten van kleine gaten en het oplossen van calamiteiten.
Op basis van de jaarlijkse visuele inspectie van de wegen, stellen we een project ‘klein wegenonderhoud’ op. De calamiteiten en onderhoudsmaatregelen voeren we binnen het beschikbare budget uit.

Groot onderhoud
Op basis van de meerjarenplanning REAL stelt het college in het voorjaar het onderhoudsinvesteringsprogramma vast. Deze wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid worden de projecten in de markt gezet. Voor de jaren 2018-2023 is een miljoen euro extra beschikbaar. Conform beleid investeren we ca.
400.000 euro per jaar in plattelandswegen.

Speerpunten groot onderhoud 2019
1.  Reconstructie Strengenweg in Borger
Na de reconstructie van de Middenweg (2018) is conform de prioritering de Strengenweg de eerstvolgende plattelandsweg die in aanmerking komt voor reconstructie. De LTO, Recreatieschappen Drenthe en Cumela onderstrepen deze visie.
2.  Oude Dijk tussen Exloo – 2e Exloërmond
Deze doorgaande weg moet worden voorzien van een nieuwe deklaag. Naar aanleiding van meerdere ongevallen wordt de bocht bij Boermastreek aangepast en verkeerveiliger gemaakt.
3.  Noorderdiep (Drentse Mondenweg – Kerklaan) Nieuw Buinen
Deze weg wordt voorzien van een nieuwe deklaag. Tevens richten we de weg in als 30-zone conform het GVVP , koppelen we het regenwater af en vervangen we de openbare verlichting.
4.  Denktank Plattelandswegen Valthermond
De Provincie heeft besloten de subsidie voor dit project in te trekken. Er worden geen proefvakken meer aangelegd. De bestaande vakken zijn 4 jaar gemonitord. In 2019 presenteren we een technisch eindrapport en bieden deze aan de gemeenteraad. De proefvakken worden daarna opgeruimd.

Financiën
Op basis van ons wegenareaal is een jaarlijks € 2.100.000 investeringsruimte noodzakelijk om de verhardingen goed te onderhouden. Jaarlijks is er € 800.000 investeringsruimte beschikbaar voor groot onderhoud en € 348.544 budget voor klein onderhoud. Door de jaarlijkse extra investering van
€ 1.000.000 in de jaren 2018-2023 kunnen we extra projecten van de meerjarenplanning REAL uitvoeren. Afhankelijk van het resultaat van de aanbestedingen is het mogelijk een deel van de onderhoudsachterstanden in te lopen. Wel dient er de komende jaren een plan van aanpak te komen om het reguliere budget voor groot onderhoud wegen te verhogen om zo na 2023 te kunnen blijven investeren.