Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Speeltuinen

Onderhoudsniveau
Beheer en onderhoud wordt zoveel mogelijk door bewoners op eigen kracht uitgevoerd. Er zijn 62 speellocaties, 46 hiervan worden door 32 speeltuinverenigingen beheerd. Met deze beheerders zijn overeenkomsten afgesloten. De gemeente heeft hierbij een adviserende, ondersteunende (financieel) en controlerende rol. De overige locaties worden door de stichting peuterspeelzalen en de gemeente onderhouden. De speeltoestellen worden goed onderhouden en zijn veilig.

Omschrijving

Aantal 2018

Aantal 2019

Speeltoestellen

350

329

Locaties beheer verenigingen

46

39

Locaties beheer peuterspeelzalen

4

0

Locaties beheer gemeente

12

12

Opmerking areaal: peuterspeelzalen zijn geprivatiseerd.

De afname van speeltoestellen komt omdat er speeltuinverenigingen zijn gestopt. De reden hiervoor is dat er geen animo meer is om de speeltuin in stand te houden. De peuterspeelzalen vallen niet meer onder gemeentelijk beheer.

Beleidskader
Het beleidskader en het uitvoeringsplan ‘Ruimte voor jou’ dient te worden geactualiseerd.

Financiën
Voor onderhoud en vervanging is voldoende budget. Voor de realisatie van nieuwe speeltuinen is geen budget beschikbaar.