Begroting 2019

Onze portemonnee

Wat mag het kosten?

Een deel van de baten en lasten vallen onder het thema Portemonnee. Hieronder zijn de baten en lasten uit de Portemonnee weergegeven.

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Onze portemonnee

Begroting 2019

15.492.801

54.608.676

-39.115.875

Onze portemonnee

Begroting 2018

14.312.838

56.986.840

-42.674.002

Onze portemonnee

Rekening 2017

18.742.605

57.416.304

-38.673.699

Begrote inkomsten en uitgaven

De baten en lasten in de Portemonnee zijn op hoofdlijnen als volgt in te delen:

1. Onroerende  zaakbelasting  (OZB)
Dit zijn baten die betrekking hebben op de onroerende zaakbelasting. Het is een algemene belasting. Dat betekent dat de gemeente zelf mag bepalen hoe de belasting wordt besteed.

2. Algemene uitkering
De gemeente ontvangt het grootste aandeel van de inkomsten van het Rijk. Het zijn middelen zonder een specifiek bestedingsdoel en worden als algemeen financieringsmiddel gebruikt voor de totale uitgaven.

3. Financieringsfunctie  (Treasury)
De gemeente heeft de investeringen in gebouwen, machines etc. voor een deel betaald met geleend geld en voor een deel met eigen (gespaard) geld. Het betreft hier de opbrengst van de bespaarde rente en wordt als algemeen financieringsmiddel ingezet

4. Overheadkosten
Zoals al eerder aangegeven vallen onder de overheadkosten de kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan een bepaalde taak/activiteit. Onder de overhead vallen bijvoorbeeld de kosten van het gemeentehuis, maar ook de salariskosten van de ondersteunende afdelingen.

5. Bestedingsruimte
In de Portemonnee is aan de hand van de knoppen ook de bestedingsruimte inzichtelijk gemaakt. Knop 1 Saldo Begroting en knop 2 Beleidsintensivering vallen onder de bestedingsruimte. Tevens ramen wij ook € 50.000 voor calamiteiten.

6. Mutaties reserves
De mutaties in reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In onderdeel 4.5 is hiervan een meerjarig overzicht verstrekt.

7. Vennootschapsbelasting (VPB)
Zoals aangegeven is er geen raming opgenomen voor de VPB, omdat eventuele af te dragen VPB wordt gedekt uit de bufferreserve gronden.

ga terug