Begroting 2019

Onze portemonnee

Overzicht van incidentele baten en lasten

Het BBV schrijft voor dat de begroting moet zijn voorzien van een overzicht van incidentele baten en lasten. Uitgangspunt is dat de structurele lasten in de begroting gedekt dienen te worden door structurele baten. In onderstaande tabel is zichtbaar wat wij als incidenteel hebben aangemerkt.

Dat gaat o.a. om stortingen in en onttrekkingen aan reserves, maar ook het budget beleidsintensivering (knop 2) is als incidenteel aangemerkt, omdat dit budget wordt aangewend voor incidentele bestedingen. Ook zijn de mutaties opgenomen die bij het opmaken van de begroting 2019 al aan het budget beleidsintensivering zijn onttrokken.
Dit gaat om het incidentele gedeelte van de verzelfstandiging van de zwembaden en de verhoging van het beschikbare budget voor tekorten van Emco & Wedeka. Overige incidentele baten en lasten zijn incidentele mutaties van het Gemeente- fonds en de raming voor het Btw compensatiefonds.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen reserves

1.395.464

1.316.024

1.275.017

1.070.207

975.396

Budget beleidsintensivering

494.657

372.301

486.772

599.662

832.772

Verzelfstandiging zwembaden

33.207

30.471

Tekorten Emco & Wedeka 

319.816

367.000

291.000

233.100

Bijdrage Geopark

22.000

Coördinatie administratie Sociaal Domein

46.200

Incidenteel deel leerplicht en re-integratie

184.700

GF: Gezond in de stad (GIDS)

85.068

85.068

85.068

GF: Schulden en armoede

31.394

31.394

Zwemclub Borger

8.000

8.000

Totaal incidentele lasten

2.620.505

2.210.258

2.137.857

1.902.969

1.808.167

Onttrekkingen reserves

1.687.522

1.094.033

811.037

725.606

708.592

GF: Gezond in de stad (GIDS)

85.068

85.068

85.068

GF: Schulden en armoede

31.394

31.394

Raming Btw Compensatiefonds

200.000

150.000

100.000

50.000

Totaal incidentele baten

2.003.984

1.360.495

996.105

775.606

708.592

ga terug