Begroting 2019

Onze portemonnee

Specificatie van het Gemeentefonds

De in deze Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020-2023 opgenomen raming van de uitkering Gemeentefonds kan als volgt worden gespecificeerd:

Onderdeel

Uitk.2019

Uitk. 2020

Uitk.2021

Uitk.2022

Uitk. 2023

I. Algemene Uitkering

Basisuitkering

24.025.806

24.040.468

24.124.126

24.117.448

24.105.434

Uitkerings Factor (UF)

1,572

1,621

1,659

1,700

1,746

Bedrag na Uitk.Factor

37.768.567

38.969.599

40.021.925

40.999.662

42.088.087

Mutatie sept.circ. '18  

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Bedrag na sept.circul. 2018

37.668.567

38.869.599

39.921.925

40.899.662

41.988.087

Af: inkomsten maatstaf ozb

-2.415.605

-2.415.605

-2.415.605

-2.415.605

-2.415.605

Overgangsregelingen:

 - Suppletie uitk. Ozb

32.554

 - Cumulatie Regeling G.F.

-16.678

 - Suppl.Reg. Integr.Soc.Dom.

46.439

46.439

46.439

46.439

46.439

Totaal Onderdeel I  

35.315.277

36.500.433

37.552.760

38.530.496

39.618.921

II. Decentr.+ Integr. uitker.

 - Combinatiefuncties

102.048

102.048

102.048

102.048

102.048

 - Gezond in de stad

85.068

85.068

85.068

 - Voorsch. vzg. Peuters

91.928

114.911

137.893

137.893

137.893

 - Armoedebestr.kinderen

92.872

92.872

92.872

92.872

92.872

 - VTH Provinciale Taken

74.423

74.423

74.423

74.423

74.423

 - Schulden en armoede

31.394

31.394

Totaal Onderdeel II  

477.733

500.716

492.304

407.236

407.236

III. Sociaal Domein (restant)

 - WMO 2015

-6.054

 - Jeugdzorg

1.516.965

1.516.965

1.516.965

1.516.965

1.516.965

 - Participatie

4.638.431

4.379.865

4.312.893

4.230.034

4.113.529

Totaal Onderdeel III  

6.149.342

5.896.830

5.829.858

5.746.999

5.630.494

Subtotaal O'deel I + II + III  

41.942.352

42.897.979

43.874.922

44.684.731

45.656.651

Af: Behoedzaamheidsraming

-85.000

-170.000

-255.000

-340.000

Subtotaal O'deel I + II + III  

41.942.352

42.812.979

43.704.922

44.429.731

45.316.651

BCF (ruimte onder plafond)

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Totaal Uitk. Gemeentefonds

42.142.352

42.962.979

43.804.922

44.479.731

45.316.651


Toelichting overzicht:
In dit overzicht is het nadelig effect van de septembercirculaire 2018 van gemiddeld € 100.000 per jaar voor de jaren 2019 t/m 2023 verwerkt. De integratie van het Sociaal Domein (3 D’s) is voor een groot deel al geïntegreerd in onderdeel I Algemene Uitkering. Het nog niet geïntegreerd deel staat bij onderdeel III geraamd. Tevens is de ruimte onder het plafond Btw Compensatiefonds (BCF) geraamd. Deze ruimte is voor 2019 berekend op € 200.000. Dit is de helft van het in de mei circulaire berekend bedrag voor het BCF. Het bedrag BCF is toegerekend aan Beleidsintensivering (knop 2) en wordt in een periode van 4 jaar afgebouwd tot € 0

ga terug