Begroting 2019

Onze portemonnee

Overzicht van mutaties reserves

In onderstaand overzicht zijn de mutaties op de reserves meerjarig weergegeven. Nieuw in deze begroting 2019 is dat er onttrekking van € 230.900 is gedaan uit de reserve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) om het incidentele nog te dekken bedrag programma 6 in te vullen. Tevens is er € 159.908 uit de bestemmingsreserve WWB-gelden gehaald om een deel van de bijdrage aan Emco en Wedeka in 2019 te dekken. Tezamen is dat onttrekking van € 390.808 Ook wordt er met ingang van 2019 jaar- lijks een € 10.000 aan de reserve onderhoud zwembaden onttrokken in verband met de oprichting van de nieuwe organisatievorm. De overige mutaties vloeien voort uit eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. Voor een nadere specificatie van de reserves verwijzen we naar de paragraaf financiering.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen:

Egalisatie verfijning riolering

190.877

190.877

190.877

40.171

Reserve riolering

5.057

-7.169

17.186

17.186

17.186

Reserve begrotingssaldo

778.750

707.500

637.500

568.750

501.250

Rentetoevoeging

420.780

424.816

429.454

444.100

456.960

Totaal toevoegingen

1.395.464

1.316.024

1.275.017

1.070.207

975.396

Onttrekkingen:

Reserve riolering

-106.687

-135.679

-133.086

Bestemmingsreserve afval

-75.557

-75.557

-75.557

-75.557

-75.557

Herstructureringsfonds

-400.000

-375.259

Reserve begrotingssaldo

-689.248

-512.248

-497.748

-383.248

-368.748

Reserve "De Monden"

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Onderhoud zwembaden

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Reserve JGZ / WWB

-390.808

Gekoppelde reserves

-101.909

-100.970

-101.045

-101.122

-101.201

Totaal onttrekkingen

-1.687.522

-1.094.033

-811.037

-725.606

-708.592

Totaal per saldo

-292.059

221.991

463.980

344.601

266.803

ga terug