Begroting 2019

Onze portemonnee

Vennootschapsbelasting en overhead

Vennootschapsbelasting
Door de inwerkingtreding van de ‘Wet modernisering Vennootschapsbelasting (VPB) overheidsondernemingen’ zijn gemeenten per 1-1-2016 VPB verschuldigd over winstgevende ondernemersactiviteiten.

Samen met bureau EFK is onderzoek gedaan naar de impact van deze nieuwe wetgeving. Alleen de activiteiten binnen de grondexploitaties is voor de gemeente Borger-Odoorn een VPB plichtige activiteit. In deze begroting is geen raming opgenomen voor te betalen VPB. Als wij over 2019 VPB verschuldigd zijn dan wordt deze gedekt uit de bufferreserve gronden.

Overhead
Sinds het jaar 2017 presenteren gemeenten conform BBV wetgeving een overzicht van de overhead- kosten in hun begroting. Voor de overhead is een landelijk verplicht gestelde definitie gemaakt. De definitie van overhead luidt: ‘alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.’ Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken en/of activiteiten.

De overhead bedraagt in 2019: € 8.701.376. Onder de overhead vallen bijvoorbeeld de kosten van het gemeentehuis, maar ook de salariskosten van de ondersteunende afdelingen, zoals financiën, juridische zaken en communicatie.

Overheadpercentage
Voor het bepalen van bepaalde tarieven, zoals de kosten van de reinigingsheffingen en riolering, wordt het overheadpercentage gebruikt. In 2019 is de overhead berekend op 14,10%.

Overheadpercentage per jaar

2017

2018

2019

Overheadpercentage 

14,19%

13,82%

14,10%

Het overheadpercentage wordt berekend door de overhead te delen door de totale lasten minus de overhead. Na vaststelling van het percentage hebben nog enkele mutaties plaatsgevonden die van invloed zijn op de kosten van de overhead en de totale lasten. Het effect op het overheadpercentage is echter beperkt.

Ten opzichte van andere gemeenten is het lastig aan te geven of het percentage hoog of laag is, omdat gemeenten hun eigen interpretatie geven aan het toerekenen van overheadkosten volgens het BBV.

ga terug