Begroting 2019

Onze portemonnee

De gemeente heeft in 2019 ongeveer € 71 miljoen aan inkomsten. Het grootste deel hiervan komt van het Rijk, namelijk ongeveer € 49 miljoen. Daarnaast ontvangen wij ruim 12 miljoen aan belastingen: ca. € 6 miljoen aan OZB, € 2 miljoen aan afvalstoffenheffing € 3 miljoen aan rioolrechten en ruim € 1 miljoen aan toeristenbelasting. De overige inkomsten zijn onder andere ontvangsten voor leges, rente, huren en pachten. Met deze totale inkomsten kunnen we uitvoering geven aan de ambities en doelen die in de thema’s (Wat mag het kosten?) benoemd zijn.

De gemeente is niet uit op het maken van winst. Daarom zijn de totale uitgaven ongeveer gelijk aan de totale inkomsten, dus ook ongeveer € 71 miljoen. In 2019 is onze begroting voor het eerst ingedeeld in thema’s. Voor het thema ‘Onze inwoners’ wordt ca. € 35 miljoen uitgegeven. Voor het thema ‘Onze leefomgeving’ ca. € 17 miljoen, het thema ‘Onze toekomst’ ruim € 3 miljoen en voor ‘Onze economie’ bijna € 500.000. Daarnaast is er nog een thema ‘Onze portemonnee’ waar ruim € 15 miljoen aan wordt uitgegeven.

In de uitgaven staat per thema weergegeven waar we onze middelen aan besteden. Dit zijn alle uit- gaven voor going concern activiteiten en growing concern activiteiten waartoe al eerder is besloten (tot en met de kadernota 2019). In Onze portemonnee beschrijven we de beschikbare financiële ruimte voor onze nieuwe of gewijzigde ambities in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023. Daaruit volgen bestedingsvoorstellen om een deel van onze middelen van Onze portemonnee over te dragen naar de thema’s voor het realiseren van nieuwe ambities. We laten zien hoe dit van invloed is op onze financiële positie.

Lasten & baten

Lasten

€ 15.492.801

21,9 %

Baten

€ 54.608.676

77,1 %

ga terug