Begroting 2019

Onze portemonnee

Invulling nog te dekken programma 6

In de begroting 2019 zijn de nog te dekken bedragen programma 6 ingevuld. Hieronder zijn de nog te dekken bedragen programma 6 voor het jaar 2019 zichtbaar.

2019: Nog te dekken bedrag programma 6

Incidenteel

Structureel

Bedrijfsvoering MO: Coördinatie Administratie Sociaal Domein

46.200

Incidentele kosten heroriëntatie leerplicht en re-integratie

184.700

Restant te dekken structureel BERAP 2017-II

91.743

Dekking combicoaches

75.333

Tekort WSW bedrijven

96.000

Totaal:

230.900

263.076

Het incidentele bedrag van € 230.900 is gedekt uit de reserve jeugdgezondheidszorg.
Het structurele nog te dekken bedrag van € 263.076 is ingevuld door de bijstelling van
het Gemeentefonds. Daarmee zijn alle toekomstige nog te dekken bedragen programma 6 voor 2019 en verder weggewerkt. Een voorstel voor het invullen van de nog te dekken bedragen programma 6 voor het jaar 2018 volgt in de BERAP 2018-II.

ga terug