Begroting 2019

Onze portemonnee

Ontwikkelingen begroting 2019

In dit onderdeel beschrijven we de beschikbare bestedingsruimte voor het begrotingsjaar 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023. We beschrijven hoe de bestedingsruimte zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de kadernota 2019. Met deze bestedingsruimte kunnen we onze nieuwe of gewijzigde ambities realiseren. De bestedingsruimte bestaat uit 5 knoppen:

Knop saldo begroting: de structureel beschikbare middelen die we kunnen inzetten voor meerjarige uitgaven.

Knop beleidsintensivering: de incidenteel beschikbare middelen die we kunnen inzetten voor eenmalige uitgaven.

Knop belastingdruk: de gemiddelde ontwikkelingen van onze lokale belastingen ten op- zichte van de voorgaande jaren: Onroerend Zaak Belastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Knop oud beleid voor nieuw: de middelen die we kunnen vrijspelen door oud beleid te schrappen om ambities en dus nieuw beleid te realiseren.

Knop vrije reserve: de middelen die we eventueel aanvullend beschikbaar hebben om onze ambities te realiseren. De inzet van de vrije reserve is een mogelijkheid die telkens goed en behoedzaam afgewogen dient te worden. Het aanwenden van deze middelen is namelijk van directe invloed op de verhouding tussen ons eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (leningen) en daarmee dus van invloed op onze financieringspositie.

In afwachting van het bestuursakkoord zijn de bestedingsvoorstellen weergegeven die tot dusverre bekend zijn.

2.1 Knop 1: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit saldo begroting


2.2 Knop 2: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit beleidsintensivering


2.3 Knop 3: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit ontwikkeling belastingen

2.4 Knop 4: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit oud beleid voor nieuw

Aanvullend op knop 1, 2 en 3 kan bestedingsruimte worden gevonden binnen het thema door budget voor oud beleid te schrappen, die kan worden ingezet voor nieuwe bestedingsvoorstellen.

2.5 Knop 5: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit vrije reserve

De vrije reserve zetten we in om een eventueel tekort op het saldo beleidsintensivering (knop 2) weer aan te vullen en zo nodig weer op het minimale niveau van € 250.000 te brengen. Afhankelijk van de definitieve bestedingsvoorstellen wordt duidelijk in hoeverre een beroep nodig is op de vrije reserve.

ga terug