Begroting 2019

Onze toekomst

In kaart brengen wat de invoering van inwonersparticipatie betekent voor de gemeentelijke dienstverlening en communicatie

Wat gaan we er voor doen?

De veranderende rol van de gemeente

-

Sociale marketing breed uitrollen (al uitgewerkt in subthema Sociaal Domein van het thema Onze inwoners)

-

Inwonersparticipatie / overheidsparticipatie definiëren

-

Ervaring op doen (bijvoorbeeld in de vorm van een pilot) met vernieuwende participerende werkvormen en deze breder inzetten

-

Onderzoeken van werkzame mogelijkheden voor het opzetten van dorps-, wijk-, buurt-, leefbaarheid- of themabudget

-

Implementatie jongerenraad

-

Zoeken naar taken om geheel of gedeeltelijk over te dragen aan inwoners, organisaties en/of bedrijven

-

Uitgevoerde leefbaarheidsonderzoeken gebruiken voor het maken van dorpsagenda's en mogelijkheden verkennen voor lokale subsidie en activiteiten

-

Een duidelijke en heldere opdracht formuleren voor inwonersparticipatie, inclusief aanpak en afbakening, als basis voor een procesmatige aanpak en een duidelijke rolverdeling (zie ook thema Onze leefomgeving: Omgevingswet)

-

Begrip draagvlak definiëren en meetbaar maken. Kaders stellen voor afweging van initiatieven in relatie tot algemeen belang en onderlinge verwachtingen

-

In kaart brengen wat de invoering van inwonersparticipatie betekent voor de gemeentelijke dienstverlening en communicatie

ga terug