Begroting 2019

Financiering, EMU-saldo

Rente betalen en ontvangen

Onze jaarlijkse rentelast is in balans met onze risico’s
We proberen een zo laag mogelijke rentelast te realiseren en tegelijkertijd de risico’s te verkleinen door tijdig keuzes te maken in de verhouding waarmee we kortlopende en langlopende leningen inzetten.

Rentekosten (van eigen en geleend geld) zijn onderdeel van onze kostprijsberekening en rekenen we daarom toe aan onze taken
Onze gemeente kiest er voor om ook rentekosten voor eigen geld door te berekenen in haar kostprijzen en gemeentelijke taken. De hoogte van de rente die mag worden doorberekend, is gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over langlopend geleend geld betaalt.

De rente voor investeringen bekostigen we altijd vanuit onze jaarlijks begrote budgetten Er wordt geen rente rechtstreeks toegerekend aan investeringen. De rente wordt altijd bekostigd met budget dat we daar jaarlijks voor begroten. Zo zorgen we er voor dat we de rentekosten voor de leningen die we aangaan altijd kunnen voldoen.

Daadwerkelijk betaalde rentekosten zijn onderdeel van onze grondprijzen
Er wordt wel rente rechtstreeks toegerekend aan de te verkopen gronden. De financiering van ontwikkeling en verkoop van onze gronden noemen we grondexploitaties. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling en verkoop van onze gronden minimaal kostendekkend is. Door de daadwerkelijk  betaalde rente (zoals de fiscus dit voorschrijft) rechtsreeks toe te rekenen aan de lasten binnen de grondexploitatie zorgen we ervoor dat deze kosten 1 op 1 kunnen worden terugverdiend als onderdeel van de totale last binnen de grondexploitatie. Met daadwerkelijk betaalde rente bedoelen we alleen de rente over geldleningen. Niet de rente over eigen geld.