Begroting 2019

Financiering, EMU-saldo

Geprognosticeerde balans

Volgens artikel 20 van de BBV dient in de begroting een geprognosticeerde balans van het begrotingsjaar te worden opgenomen. Ook moet volgens artikel 22 van het BBV in de meerjarenbegroting voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde balans worden opgenomen.

In de hieronder genoemde geprognosticeerde balans zijn de nieuwe investeringen en financiering van wegen, openbare verlichting, riolering en gebouwen niet opgenomen. Daardoor is in het meerjarig verloop te zien dat de activa en passiva teruglopen. Voor de bovengenoemde nieuwe investeringen zijn in de exploitaties stelposten opgenomen. In de begroting 2020 worden nieuwe investeringen ook in de geprognosticeerde balans uitgedrukt.

ACTIVA

01-01-2019

01-01-2020

01-01-2021

01-01-2022

01-01-2023

Vaste activa:

Investeringen in economisch nut

45.159

43.359

41.577

39.820

38.284

Investeringen in maatschappelijk nut

12.227

11.436

10.629

9.804

9.047

Financiële vaste activa

2.903

2.901

2.899

2.898

2.896

Totaal vaste activa:

60.289

57.696

55.105

52.522

50.227

Vlottende activa:

Voorraden

4.109

4.109

4.109

4.109

4.109

Uitzettingen

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

Liquide middelen

18

18

18

18

18

Rekening-courant

0

0

0

0

0

Overlopende activa

3.041

3.041

3.041

3.041

3.041

Totaal vlottende activa:

14.428

14.428

14.428

14.428

14.428

Totaal vaste en vlottende activa:

74.717

72.124

69.533

66.950

64.655

PASSIVA

01-01-2019

01-01-2020

01-01-2021

01-01-2022

01-01-2023

Vaste passiva:

Eigen vermogen

23.539

23.752

24.076

24.626

25.112

Voorzieningen

2.940

2.899

2.779

2.817

2.855

Vreemd vermogen

29.325

24.630

20.184

16.310

12.715

Totaal vaste passiva:

55.804

51.281

47.039

43.753

40.682

Vlottende passiva:

Nog in te vullen financiering/kasgeld

9.036

10.966

12.617

13.320

14.096

Bank en girosaldi

1.028

1.028

1.028

1.028

1.028

Overige vlottende schulden

4.943

4.943

4.943

4.943

4.943

Overlopende passiva

3.906

3.906

3.906

3.906

3.906

Totaal vlottende passiva:

18.913

20.843

22.494

23.197

23.973

Totaal vaste en vlottende passiva:

74.717

72.124

69.533

66.950

64.655