Begroting 2019

Onze inwoners

Verbonden partijen

Verbonden partij

GGD

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling

De GGD Drenthe bewaakt, beeschermt en bevordert de gezondheid en de sociale veiligheid van de inwoners van de twaalf Drentse gemeenten.

Beleidsontwikkeling

  1. Aansluiting uitvoering publieke gezondheidstaken bij de lokale beleids- en uitvoeringswensen van de gemeente Borger-Odoorn.
  2. VTD en het ministerie van VWS hebben een aactieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ opgesteld waarin veel maatregelen staan om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te losen.
  3. Het onderbrengen vann het Rijksvaccinatieprograamma (RVP) komt in 2019 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Samen met het RIVM, zal de GGD inzetten op een hogere vaccinatiegraad.

Actiepunten

  1. Blijvend aansluiten bij de sociale teams; inbedding werkwijze VTD, OGGZ en de JGZ.
  2. Het nieuwe actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ leidt tot een herijking van de regiovisie kindermishandeling en huiselijk geweld van de Drentse gemeenten.
  3. Een hogere vaccinatiegraad wil de GGD bereiken door het geven van voorlichting aan ouders en jongeren over het belang vaan een goede bescherming tegen infectieziekten. Verder wordt alvast in 2018 een start gemaakt mmet groepsvaccinaties op scholen, om het bereik te vergroten.

Verbonden partij

Wedeka bedrijven

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling

Uitvoeren WWSW voor mensen met een arbeidshaannddicap of een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Beleidsontwikkeling

Het Akkoord van Westerlee zal niet worden uitgevoerd op de wijze zoals die is afgesproken in 2015. In plaats daarvan zal op een andere manier een visie worden ontwikkeld op de toekomst van dit Wsw-bedrijf. Zodra er helderheid ontstaat over de toekomst van het bedrijf kan onze gemeente beter bepalen hoe zij zich wil verhouden tot de Wedeka en haar eventuele opvolgers. Hoe dan ook blijft de zorgplicht van onze gemeente ten opzichte van de Wsw-medewerkers bestaan. Net als bij de EMCO-groepp heeft onze gemeente afspraken ge- maakt met Wedeka voor de periode 2018-2019 over de uitvoe- ring van Beschut Werken.

Actiepunten

Verbonden partij

Emco Groep

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling

Uitvoeren WSW voor mensen met een arbeidshandicap of een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Beleidsontwikkeling

Onze gemeente is deelnemer in de gemeennschappelijke regeling EMCO-groep en behoudt daarmee haaar zorgplicht voor Wssww-medewerkers die in Borger-Odoorn wonen. In de afgelopen jaren is er in BOCE-verband onderzoek gedaan naar de ooppbbouw van een nieuwe leerwerkstructuur. Het gevolg hiervan is dat dee EMCO-groep blijft bestaan en sinds 1 januari 2018 nauw sameenwerkt met Menso BV, het nieu-
we leerwerkbedrijf van de gemeente Emmen. Daaarnaast heeft onze gemeente met de EMCO-groep voor dde periode 2018-22019 afspraken gemaaktt over de uitvoering van het nieuwe Beschut Werken. in die periode zal worden bezien in hoeverre binnen onze gemeente zelf een eigen infrastructuur kan worden opgebouwd ten behoeve van deze doelgroep.

Actiepunten

ga terug