Begroting 2019

Onze economie

Verbonden partijen

Verbonden partij

Eems Dollard Regio (EDR)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling

Bevorderen van de regionale grensoverschrijdende samen- werking van haar deelnemers op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bevordering van de regionale economie, cultuur e.d.

Beleidsontwikkeling

Economie, technologie en innovatie
Agro-business, energie, maritieme sector en logistiek/han- del, sensortechnologie, recreatie en toerisme, kennistransfer en netwerkvorming.
Duurzame regionale ontwikkeling
Informatie- en communicatietechnologie, verkeer/logistiek, natuur-, landschaps- en milieubescherming, kennistransfer, netwerkvorming.
Integratie en maatschappij
Onderwijs, cultuur, taal, kennistransfer en netwerkvorming

Actiepunten

1. Grensoverschrijdende Economie en Arbeid Dit actiepunt bestaat uit drie gedeelten:
1a Het stimuleren van studentenuitwisseling via het onder- wijs. Er vindt steeds meer studentenuitwisseling plaats, met name in de zorg en informatievoorziening;
1b De exploitatie van een Grensinformatiepunt waar grens- pendelaars online en offline geïnformeerd en geadviseerd kunnen worden;
1c In het landelijke Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid werkt men aan oplossingen voor de verschillen in diploma’s en/of regelgeving tussen Neder- land en Duitsland. Doel is om te zorgen voor betere economische uitwisseling.
2 Jaarlijkse Duits-Nederlandse handelsdag
Het ideale platform voor Duitse en Nederlandse onder- nemers om nieuwe businesskansen op te doen en zakenpartners te ontmoeten.
3. INTERREG-project FOOD2020
Faciliteren van toekomstoffensief voor de Nederlands- Duitse grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrij- ven, met experts en praktijkgerichte onderzoeksfaciliteiten om technologietransfer en innovatieontwikkeling bij bedrijven te stimuleren.

ga terug