Begroting 2019

Grondbeleid

Visie grondbeleid

Woningbouw
Bij de uitvoering van het grondbeleid zijn de doelstellingen die zijn verwoord bij de thema’s Onze
economie (bedrijventerreinen) en Onze leefomgeving (wonen) leidend. Bij het ontwikkelen van nieuwe woningbouwplannen, maar ook bij de lopende plannen, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de beleidsnota ‘Woonvisie’ en bij het masterplan ‘Wonen 2018+’. Leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn hierbij de speerpunten. Daarnaast zijn we gericht op het voorkomen van overcapaciteit en waarde behoud van woningen. Wij toetsen nieuwe woningbouwplannen aan deze speerpunten, zowel bij actief als bij passief grondbeleid.
In 2019 wordt verder onderzoek gedaan naar het verplaatsen van bouwcapaciteit tussen de dorpen en naar inbreidingsplannen om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten (herprogrammering).

Bedrijventerreinen
Het merendeel van de lokale bedrijven is klein van omvang en gevestigd op een woon-werklocatie. Een prettige leefomgeving en een laag kostenniveau zorgen ervoor dat deze locaties zeer gewaardeerd worden. De gemeente onderkent deze aantrekkelijke lokale propositie en wil woon- werkmogelijkheden waar mogelijk faciliteren.

Een gering deel (ca. 5%), veelal wat grotere bedrijven, is gevestigd op een van de lokale bedrijventerreinen. De vraag naar deze locaties heeft jarenlang vrijwel stil gelegen. Nu de economie aantrekt, is er weer enige groei waar te nemen. De lokale bedrijventerreinen bieden momenteel voldoende ruimte om de vraag van de komende jaren op te vangen. Uitzondering hierop is het bedrijventerrein Noorderkijl II in 2e Exloërmond, waar onlangs een optie is verleend op de laatst beschikbare kavel. Om de bedrijven te kunnen blijven bedienen in dit gebied, lijkt uitbreiding van dit bedrijventerrein terrein wenselijk. Het is overigens niet alleen de beschikbaarheid van locaties (woon-werk of op een bedrijventerrein), maar zeker ook de kwaliteit die doorslaggevend is voor een ondernemersvriendelijk vestigingsklimaat. Ten behoeve van hoog kwalitatieve digitale ontsluiting ondersteunt de gemeente de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De verwachting is dat dit traject in 2019/2020 zal zijn voltooid en enkele honderden bedrijven zullen zijn aangesloten.