Begroting 2019

Grondbeleid

Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen voor risico's

Bufferreserve
We hebben een zogenaamde bufferreserve gronden ter dekking van onvoorzienbare risico’s (conjuncturele- en marktrisico’s). Deze bufferreserve wordt ook ingezet om voorzieningen op te bouwen als blijkt dat een risico zich voordoet en leidt tot een verwacht verlies. De hoogte van de bufferreserve bedraagt € 2.900.000.
Bij de begroting en jaarrekening wordt de wenselijke hoogte opnieuw bepaald. Deze reserve bepalen we aan de hand van de mogelijke risico’s van de gronden in het grondbedrijf, de zogenaamde ‘Niet in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG’s) en de overige strategische bezittingen. Voor 2019 is het risico ingeschat op € 2.785.000. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement is deze inschatting onderbouwd.
De bufferreserve is dus hoger dan het berekende risico. Gelet op de lopende ontwikkelingen in 2018 stellen wij voor de bufferreserve minimaal op het huidige niveau te houden (zie onderdeel ontwikkelingen 2018).
De bufferreserve gronden wordt, indien noodzakelijk, gevoed uit winstnemingen van het grondbedrijf.

Voorzieningen
We vormen voorzieningen wanneer zich risico’s voordoen die leiden tot verlies. Bij de jaarrekening berekenen we of de opgebouwde voorzieningen moeten worden aangepast en of we nieuwe voorzieningen moeten opbouwen.
De voorzieningen worden gevoed door winstnemingen uit het grondbedrijf. Wanneer de winstneming ontoereikend is om de voorzieningen aan te vullen, doen we een beroep op de bufferreserve.

Ontwikkelingen 2018
In 2018 zijn enkele besluiten genomen om vraag en aanbod meer op elkaar te laten aansluiten. Bij het plan Borger “Aan de Strengen” leidt dit tot een hoger verwacht verlies die nog gedekt moet worden uit de bufferreserve. Voor de overige betrokken plannen leidt dit tot een lagere verwachte winst.
Voor het gebied Borger-West zijn ook ontwikkelingen gaande waarvan de gevolgen nog niet volledig kunnen worden ingeschat.
Gelet op de ontwikkelingen in het plan “Aan de Strengen” en Borger-West wordt daarom voorgesteld de bufferreserve minimaal op het huidige niveau gehouden.