Begroting 2019

Grondbeleid

Plannen met looptijd langer dan 10 jaar

Er zijn 2 plannen die een verwachte looptijd hebben van meer dan 10 jaar. Deze plannen zijn meer onderhevig aan conjuncturele ontwikkelingen en marktontwikkelingen die moeilijk zijn in te schatten. Het betreft het woningbouwplan ‘Daalkampen II’ en bedrijventerrein ‘Aan de Strengen’.

Om de risico’s van beide plannen zoveel mogelijk in te perken, actualiseren we de exploitaties ieder jaar per 31-12 (jaarstukken) voeren deze gefaseerd uit. Mocht tijdens het jaar een plan worden gewijzigd waaruit grote financiële gevolgen voortvloeien, dan zal de raad tussentijds een voorstel worden gedaan tot wijziging van de exploitatieopzet en wordt deze opnieuw vastgesteld.

Het plan Daalkampen II wordt gefaseerd uitgevoerd, zowel voor wat betreft de aanleg van de infrastructuur als de verkoop van kavels. Omdat ook kosten zijn gemaakt die drukken op alle fases (geluidswal/rotonde) is gekozen voor één exploitatieopzet en niet voor een exploitatieopzet per fase. In de loop van 2016 is gestart met een (intern) onderzoek of het huidige plan in stand gehouden moet worden m.b.t. de fasering/invulling. Dit naar aanleiding van vragen uit de markt en de nieuw opgestelde woonvisie. Wij stellen voor om de uitkomst van dit onderzoek af te wachten en vooralsnog de huidige fasering aan te houden.

Aan de Strengen:
Omdat het merendeel van de werkzaamheden (infra) in dit plan reeds zijn uitgevoerd, de verkopen behoedzaam zijn geraamd (komende jaren 1 per jaar), voor het verwachte verlies reeds een voorziening is getroffen en de vraag naar kavels weer aantrekt, lijkt het ons niet noodzakelijk om de exploitatie verder aan te passen. De risico’s zijn op grond van deze feiten voldoende afgedekt en wij stellen daarom voor om het plan in zijn huidige vorm door te laten lopen.