Begroting 2019

Grondbeleid

Winst- en verliesneming grondexploitatie

Vanaf 2017 hanteren alle gemeenten de POC-methode (Percentage of completion*) om winst- en verliesnemingen te berekenen. Deze methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie verkeert, zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten. Binnen de POC-methode mag gekozen worden voor een berekening op grond van een scenario. Gekozen is voor het pessimistische scenario omdat deze goed aansluit bij het tot nu toe gehanteerde gemeentelijke kader voor tussentijdse winstnemingen.

*Met deze methode wordt aangesloten bij de doelstelling van het BBV, namelijk een vereenvoudiging en eenduidigheid en daarmee een betere onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten.