Begroting 2019

Grondbeleid

We geven met deze paragraaf informatie over de wijze waarop we onze gronden ontwikkelen binnen de mogelijkheden die we daarvoor kunnen aanwenden. Dit  doen we binnen het zogenaamde grondbedrijf. Het grondbedrijf is boekhoudkundig gezien een zelfstandige onderneming binnen de gemeente Borger-Odoorn. Het grondbedrijf beheert en exploiteert de ontwikkeling van kavels (voor woningen of bedrijven) voor de bestemmingsplannen die in uitvoering zijn. De gemeente is risicodrager voor deze onderneming.

Deze paragraaf is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de diverse beleidsnota’s (o.a. grondbeleid, woonvisie) zijn de volgende kaders opgesteld:
1. De gemeente heeft een passief, ofwel faciliterend, grondbeleid. We faciliteren, maar  
    de markt voert uit.
2. Bij  de  ontwikkeling  van  woningen  in  onze  bestemmingsplannen  toetsen  we op     
    onze speerpunten ‘leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid’. Bij de
    ontwikkeling van bedrijventerreinen in onze bestemmingsplannen toetsen we op   
   ‘ondernemersvriendelijk, combinatie van wonen en werken’.
3. Alle woningbouwplannen verwachten we af te sluiten met een positief eindresultaat.
    Alle bedrijventerreinen verwachten we af te sluiten met een negatief eindresultaat.  
    Hiervoor hebben we een voorziening opgebouwd om dit financieel af te dekken.
4. De geraamde winst- en verliesnemingen verlopen volgens de richtlijnen van het
    Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
5. Onze bufferreserve gronden is toereikend voor onvoorzienbare risico’s zoals
    ingeschat in de paragraaf weerstandsvermogen en risico management.
    Als een risico feit wordt, dan vormen we hiervoor een voorziening.

Als u geïnteresseerd bent in meer achtergrondinformatie volgt hierna een toelichting.

De gemeente voert een passief, ofwel faciliterend, grondbeleid. Private partijen kopen grond, ontwikkelen en verkopen deze. De gemeente heeft hierbij een voorwaardenscheppende en toezichthoudende rol. De plannen die hier uit voortkomen vind je niet terug in het grondbedrijf. Voor actief grondbeleid, dat wil zeggen dat de gemeente zelf plannen ontwikkelt, wordt alleen nog maar gekozen als hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. De plannen die hieruit voortkomen worden dan opgenomen in het grondbedrijf.

De kaders voor het te voeren gemeentelijke grondbeleid zijn vastgelegd in de grondnota.

ga terug