Begroting 2019

Lokale heffingen

In deze paragraaf gaan we in op de lokale heffingen voor het jaar 2019. Lokale heffingen zijn onder te verdelen in gemeentelijke belastingen, gebonden heffingen en leges. In onderstaand overzicht zijn   alle lokale heffingen en het effect per heffing op de inkomsten voor het jaar 2019 zichtbaar.

Gemeentelijke belastingen, gebonden heffingen en leges

Opbrengst
2018

Opbrengst
2019

Verschil 2018-2019

OZB

5.714.650

5.814.656

100.006

Toeristenbelasting

1.300.000

1.300.000

0

Forensenbelasting

120.000

120.000

0

Afvalstoffenheffing (vast en variabel deel)

1.695.820

1.782.193

86.373

Rioolheffing

3.032.606

3.057.764

25.158

Titel I Algemene dienstverlening

262.471

283.273

20.802

Titel II Fysieke leefomgeving

407.495

434.843

27.348

Titel III Europese dienstenrichtlijn

2.904

2.955

51

Lijkbezorgingsrechten

150.000

152.625

2.625

Marktgelden

7.260

7.387

127

Totaal:

12.693.206

12.955.696

262.490

De opbrengsten in 2018 zijn gebaseerd op de primitieve begroting 2018. Dat wil zeggen dat de verhoging van de opbrengsten in BERAP 2018-I van rijbewijzen en paspoorten in Titel I en van de bouwleges in Titel II nog niet in de ramingen van 2018 zijn opgenomen.

Een ieder die geïnteresseerd is in de verschillende soorten lokale heffingen kan hieronder verder lezen. Eerst lichten we de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen inhoudelijk toe. Vervolgens gaan we in op de baten en lasten uit gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen en geven we de lokale lastendruk aan. De paragraaf sluit af met de kostendekkendheid van leges.

ga terug