Begroting 2019

Lokale heffingen

Toelichting toerekenen van overhead

Voor het toerekenen van de overhead aan de tarieven voor de belastingen wordt het overheadpercentage gebruikt dat is berekend voor 2019. De uitkomst is een opslagpercentage van 14,10%. Specificatie van de berekening is te vinden in thema de Portemonnee.

Omdat de leges uit de algemene legesverordening grotendeels een directe relatie hebben met de personeelslasten door de ambtelijke inzet is gekozen voor toerekening van de overhead op basis van een opslag van het uurtarief. Hiervoor zijn de totale overheadkosten gedeeld door het aantal productieve uren op de overige taakvelden. Het opslagtarief bedraagt hier € 45,41. Dit tarief is vermenigvuldigd met de geraamde productieve uren.