Begroting 2019

Lokale heffingen

Inkomsten uit gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen

In dit gedeelte maken we per belastingsoort de geraamde inkomsten voor 2018 en 2019 inzichtelijk.

3.1 Onroerende  zaakbelasting

Hieronder staan de opbrengsten van de OZB. De definitieve tarieven van 2019 kunnen nog niet definitief worden berekend omdat nog niet alle WOZ-waarden per 01-01-2018 bekend zijn. Deze definitieve cijfers worden aan de raad gepresenteerd in december 2018 bij vaststellingen van de nieuwe  belastingverordeningen.

Als de OZB met 1,75% stijgt zien de opbrengsten in 2019 er als volgt uit.

Onderdeel

Opbrengst
2018

Opbrengst
2019

Verschil 2018-2019

Eigenarenbelasting  woningen

4.352.737

4.428.910

76.173

Eigenarenbelasting  niet-woningen

933.418

949.753

16.335

Gebruikersbelasting  niet-woningen

428.495

435.994

7.499

Totaal:

5.714.650

5.814.656

100.006

3.2 Toeristenbelasting
Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2017 is bij de BERAP 2018-I de raming verhoogd van € 1.275.000 naar € 1.300.000. De verhoging van de raming was op basis van een hoger aantal toeristen. Bij een tarief van € 1,15 in 2019 blijft de geraamde opbrengst op een hoogte van € 1.300.000.

Onderdeel

Opbrengst
2018

Opbrengst
2019

Verschil 2018-2019

Opbrengsten  toeristenbelasting

1.300.000

1.300.000

0

3.3   Forensenbelasting
De tariefaanpassing van de forensenbelasting loopt gelijk op met de tariefaanpassing van de toeristenbelasting. Als de toeristenbelasting € 1,15 blijft, dan blijft de geraamde opbrengst van de forensenbelasting ook gelijk.

Onderdeel

Opbrengst
2018

Opbrengst
2019

Verschil 2018-2019

Opbrengsten  forensenbelasting

120.000

120.000

0

3.4. Reinigingsheffingen
Afvalheffing gebeurt op basis van het Diftarsysteem. De heffing heeft een vastrechtgedeelte en een variabele component. Het BBV schrijft voor dat het tarief van de afvalstoffenheffing niet meer dan 100% kostendekkend mag zijn.

De kosten van de afvalstoffenheffing nemen in 2019 toe door o.a. de invoering van de PMD-container. De verhouding opbrengst vast- en variabel tarief is voor 2019 55%/45%. Deze verhouding was in  2018 nog 67%/33%. Voor 2019 is het tarief voor de grijze container berekend op € 0,22 per kg. Dit was € 0,16 in 2018. Het tarief van de groene container daalt in 2019 van € 0,16 tot € 0,10 per kg.
Het tarief voor storten afval op het ABP stijgt in 2019 van € 0,06 tot € 0,15 per kg. Hier staat tegenover dat het storten van tuinafval op het ABP in 2019 gratis wordt (dit was € 0,06 per kg.)

Tarieven afval

Tarief 2018

Tarief 2019

Regulier tarief ABP uitgezonderd tuinafval

0,06

0,15

Tuinafval ABP

0,06

0

Variabel tarief huis aan huis Grijze inzameling

0,16

0,22

Variabel tarief huis aan huis Groene inzameling

0,16

0,10

Vast tarief huis aan huis inzameling

89,20

91,00

Hieronder staan de kosten en opbrengsten voor afvalstoffenheffing voor de jaren 2018 en 2019. De verschillen worden nu toegelicht.

Totale kosten afval

Tonnen 2019

2018

2019

Verschil

1. Algemene kosten afval

354.096

348.901

-5.195

2. Huis aan huis inzameling

446.140

403.977

-42.163

3a. Kosten ABP

364.645

380.389

15.744

3b. Opbrengsten ABP

2.020

-145.200

-303.000

-157.800

4. Kosten overige afvalstromen

30.909

185.411

154.502

5. Overige indirecte kosten

842.432

842.072

-360

Subtotaal:

1.893.022

1.857.750

-35.272

6. Onttrekking reserve afval PMD container

-33.028

0

33.028

7. Onttrekking reserve afval belastingdruk

-164.402

-75.557

88.845

Totaal te dekken uit opbrengsten:

1.695.592

1.782.193

86.601

 Totale opbrengsten afval    

8. Opbrengst vaste deel (incl. afronding)

967.592

987.193

19.601

9. Variabel tarief huis aan huis GRIJS

3.000

728.000

660.000

-68.000

10. Variabel tarief huis aan huis GROEN

1.350

0

135.000

135.000

Totaal:

1.695.592

1.782.193

86.601

NB:
- In de miljoenennota 2019 wordt gesproken over een verhoging van de afvalstoffenbelasting. Aangezien nog geen besluit is genomen over deze eventuele verhoging, is bij de berekening van de afvalstoffenheffing 2019 geen rekening gehouden met een verhoging. Een eventuele verhoging zou een kostenpost betekenen van € 63.000.
- Een gevolg van het gratis aanleveren van het grof tuinafval op het ABP is aanpassing van de milieustraat. De kosten hiervoor zijn nog niet meegenomen in het afvalstoffenheffing 2019, omdat er nog geen duidelijkheid is over de hoogte van de kosten.

Toelichting verschillen in kosten
1. Algemene kosten afval
Het verschil tussen 2018 en 2019 is op dit onderdeel gering.
2. Huis aan huisinzameling
Kosten vallen lager uit door te verwachten vermindering van het huishoudelijk afval met 100 ton, door invoering van de PMD-container. Tevens is de kapitaallast vervallen van de PMD container omdat de last hiervan m.i.v. 2019 van het Saldo begroting is gebracht. Hierdoor is de reserve Afval weer vrij inzetbaar voor bijvoorbeeld egalisatie.

3a. Kosten ABP
Toename van kosten ontstaat door de toename van de verwerkingskosten van GFT (vanwege gratis GFT storten) en door hogere kosten voor brandstof van voertuigen.

3b. Opbrengsten ABP
Het storttarief op het ABP was in 2018 nog € 0,06 per kg. Voor 2019 wordt voorgesteld dit tarief te verhogen naar € 0,15 per kg. Hierdoor is een hogere opbrengst ingeboekt. Hier staat tegenover dat het storten van tuinafval op het ABP m.i.v. 2019 gratis is.

4. Kosten overige afvalstromen
De hogere kosten worden vooral veroorzaakt door de hogere transport- en verwerkingskosten door meer aanvoer van GFT en hogere verwerkingskosten van de PMD-container.

5. Overige indirecte kosten
Per saldo is sprake van een gering voordeel. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een verlaging van oninbare vorderingen met € 25.000. Verder vallen de salariskosten iets lager uit doordat er minder uren zijn toegerekend aan afval. De overheadkosten zijn wel gestegen, omdat de totale kosten van afval zijn gestegen en overhead daarover wordt berekend.

Toelichting onttrekking reserve

6. Onttrekking reserve voor PMD-container
De kapitaallasten van de investering van de PMD-container werden in 2018 onttrokken uit de reserve, omdat de voorwaarde is gesteld dat de lasten van de investering niet mogen worden doorberekend aan de inwoner. Omdat de reserve onvoldoende hoog is om alle toekomstige kapitaallasten te dekken is besloten om de kapitaallast ten laste van het Saldo Begroting te nemen, omdat ook op deze wijze van dekking nog steeds aan de voorwaarde wordt voldaan dat de lasten van invoering van de PMD- container niet mogen worden doorberekend aan de inwoner.

7. Onttrekking reserve afval belastingdruk
In de jaren 2017 en 2018 is er een bedrag uit de reserve afval onttrokken om de stijging van de lasten niet volledig door te berekenen aan de inwoner. In 2017 was het € 103.368 en in 2018 € 164.402. In 2019 is dit een bedrag van € 75.557.

Toelichting opbrengsten afval

8. Opbrengst vaste deel
De opbrengst van het vaste deel bedraagt in 2019 € 987.193. Dit is afgerond 55% van het totaal. In 2018 was het aandeel vast ca. 67%.

9. Variabel tarief huis-aan-huis inzameling GRIJS
De opbrengst uit het variabel tarief GRIJS bedraagt € 660.000. Deze opbrengst is gebaseerd op 3.000 ton vermenigvuldigd met een tarief van
€ 0,22 per kg. Het vorig jaar was het tarief voor grijs en  groen beide nog
€ 0,16 per kilo. In 2019 wordt het tarief voor grijs € 0,06 verhoogd en het tarief voor groen € 0,06 verlaagd.

10. Variabel tarief huis aan huis inzameling GROEN
De opbrengsten uit het variabel tarief GROEN bedraagt € 135.000. Deze opbrengst is gebaseerd op 1.350 ton vermenigvuldigd met een tarief van
€ 0,10 per kg. In 2018 was het tarief voor grijs en groen beide nog € 0,16 per kilo. Voor 2019 is het tarief voor grijs € 0,06 verhoogd en het tarief voor groen € 0,06 verlaagd.

3.5 Rioolheffing
De geraamde lasten en baten van onze begroting die betrekking hebben op riolering zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). In 2016 is het GRP geactualiseerd en door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de rioolheffing is ook 100% kostendekkendheid van toepassing. Het GRP is zodanig opgezet dat het gemiddeld tarief jaarlijks met 0,75% stijgt. Eventuele verschillen in de exploitatie worden gecompenseerd door een toevoeging of onttrekking aan de (egalisatie)reserve riolering. Aanvullend vindt, conform het GRP, jaarlijks een dotatie plaats aan de voorziening riolering. Deze voorziening wordt jaarlijks aangewend voor dekking van de jaarlijkse rioolvervangingsinvesteringen.

Hieronder zijn de geraamde kosten en opbrengsten voor 2018 en 2019 inzichtelijk gemaakt.

Totale kosten riolering

2018

2019

Verschil

1. Directe kosten riolering

847.377

877.832

30.455

2. Kosten verbrede rioolheffing

281.744

246.838

-34.906

3. Overheadkosten

330.825

338.827

8.002

4. Lopende kapitaallasten riolering

1.105.458

1.140.173

34.715

5. Lopende kapitaallasten verbrede riolering

5.491

6.101

610

6. Stelpost voor nieuwe investeringen

50.540

50.540

0

7. Compensabele btw

258.487

262.162

3.675

8. Nieuwe dotatie in voorziening

103.201

130.233

27.032

Subtotaal:

2.983.123

3.052.706

69.583

9. Mutatie (egalisatie)reserve riolering

49.483

5.058

-44.425

Totaal:

3.032.606

3.057.764

25.158

Totale opbrengsten riolering

10. Opbrengst vast tarief

1.516.303

1.528.882

12.579

11. Opbrengst variabel tarief

1.516.303

1.528.882

12.579

Totaal:

3.032.606

3.057.764

25.158

Toelichting verschillen in kosten

1.  Directe kosten riolering
Stijging van salariskosten en verhoging van de ramingen van de vervoersmiddelen voor motorrijtuigenbelasting en diesel, zijn oorzaak van de kostenstijging.

2.  Kosten verbrede rioolheffing
Het uitvoeren van onderhoud van schouwsloten in eigen dienst leidt tot de kostendaling.

3.  Overheadkosten
De overheadkosten nemen toe, door toename van de totale kosten.

4/5. Lopende kapitaallasten riolering
Stijging van de kapitaallasten door een kleine toename van de totale lopende investeringen. Met lopende investeringen bedoelen we eerder aangegane investeringen.

6.  Stelpost voor nieuwe investeringen
Deze stelpost bestaat uit de kosten voor reguliere rioolonderhoudsinvesteringen (€ 37.000) en een bedrag van € 13.540 voor het afkoppelen. Het bedrag in 2019 verandert niet.

7.  Compensabele btw
Compensabele btw wordt conform art. 229b van de Gemeentewet meegenomen bij de lasten.

8.  Nieuwe storting in voorziening
Ook in 2019 storten wij een bedrag in de voorziening om te sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Het bedrag is conform GRP.

Toelichting onttrekking reserve

9.  Mutatie (egalisatie)reserve riolering
De opgenomen mutatie betreft het verschil tussen de werkelijke lasten in 2019 en de raming van de lasten volgens het GRP. Hierdoor wordt er een stijging van de lasten en tarieven van 0,75% per jaar aangehouden.

Toelichting opbrengsten rioolheffing

10/11. opbrengsten vast en variabel tarief
De rioolheffing is opgebouwd uit een vast tarief per aansluiting en een variabel tarief per aansluiting. Beide heffingen bedragen afgerond 50% van het totaal van de lasten. De opbrengsten stijgen met een eenzelfde bedrag als de lasten om 100% kostendekkendheid te blijven hanteren.