Begroting 2019

Lokale heffingen

Kostendekkendheid leges

In dit gedeelte geven we inzicht in de kostendekkendheid van onze leges. Bij de kostendekkendheid van leges maken we onderscheid tussen vijf categorieën. Deze categorieën zijn zichtbaar in tabel 13. Op een aantal leges is kruissubsidiëring van toepassing. Dit houdt in dat de totale opbrengsten de totale kosten per categorie niet mogen overschrijden. Echter, er mogen wel overschrijdingen zijn per onderdeel in een categorie. Zo kan bijvoorbeeld, binnen de categorie algemene dienstverlening, de overschrijding op rijbewijzen worden gecompenseerd door een onderschrijding op reisdocumenten.   De kostendekkendheid van leges wordt berekend conform regelgeving en jurisprudentie. Dit betekent onder andere dat uitgaven voor het opstellen van beleid en uitgaven voor bezwaar- en beroepsprocedures als gevolg van regelgeving niet mogen worden meegenomen in de berekening van kostendekkendheid. Bij de omgevingsvergunningen mogen de kosten voor handhaving, toezicht en controle met uitzondering van de eerste controle en de kosten voor milieu en sloop (uitgezonderd monumenten) eveneens niet worden meegenomen.

De nieuwe tarieven van de leges worden in de decemberraad aan de gemeenteraad voorgelegd. Hieronder wordt de kostendekkendheid per categorie leges inzichtelijk gemaakt. Het uitgangspunt is een verhoging van de tarieven met 1,75%.

5.1    Titel I. Algemene dienstverlening
Tot Titel I rekenen we de rijbewijzen, reisdocumenten en de burgerlijke stand. Kruissubsidiëring is toegestaan. In de onderstaande tabel zijn de verwachte kosten en opbrengsten van 2019 en de kostendekkendheid percentages van 2018 en 2019 zichtbaar. De kosten in 2019 van reisdocumenten, rijbewijzen nemen iets af, doordat de raming op de post voor inhuur van ziekte is verlaagd.

Algemene  dienstverlening

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

KD 2019

KD2018

Burgerlijke stand

98.926

23.374

24%

23%

Reisdocumenten, ID

197.649

141.119

71%

65%

Rijbewijzen

129.783

82.502

64%

57%

Verstrekking BRP

67.116

7.337

11%

10%

Verstrekking kiesregister

0

0

n.v.t

n.v.t

Verstrekking WBP

0

0

n.v.t

n.v.t

Bestuursstukken

5.760

750

13%

13%

Vastgoedinformatie

0

0

n.v.t

n.v.t

Overige publiekszaken

36.877

6.570

18%

16%

Gemeentearchief

0

0

n.v.t

n.v.t

Gereserveerd

0

0

n.v.t

n.v.t

Leegstandswet

5.045

1.305

26%

27%

Kansspelen

2.343

617

26%

26%

Verkeer en vervoer

33.738

6.022

18%

18%

Diversen

31.223

13.088

42%

43%

Aansluiting riolering

590

590

100%

100%

Totaal:

609.051

283.273

47%

42%

5.2    Titel II. Fysieke leefomgeving
Onder Titel II vallen de omgevingsvergunningen van de fysieke leefomgeving, zoals bouwplannen. Ook binnen deze legesverordening omgevingsvergunning is kruissubsidiëring toegestaan. Om kleine bouwplannen haalbaar en betaalbaar te houden is er met name sprake van kruissubsidiëring tussen de grote en kleine bouwplannen. Het loslaten van deze kruissubsidiëring leidt tot onaanvaardbaar hoge tarieven voor de kleine bouwplannen.

In onderstaande tabel zijn de kosten, opbrengsten en kostendekkendheidspercentages van 2018 en 2019 zichtbaar. Er is een stijging van kosten zichtbaar doordat er hogere salariskosten zijn toegerekend. Ook de overheadkosten nemen iets toe vanwege een hoger overheadstarief. De stijging van opbrengsten wordt met name veroorzaakt door hogere verwachte afname van bouwleges.

Kosten fysieke leefomgeving

2018

2019

Verschil

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

274.082

344.602

70.520

Inkomsten, excl. heffingen

0

0

0

Netto kosten

274.082

344.602

70.520

Toe te rekenen overhead

191.999

196.943

4.944

Toe te rekenen BTW

21.422

21.422

0

Totaal:

487.503

562.967

75.464

Opbrengsten fysieke leefomgeving

Opbrengst heffingen

407.495

434.843

27.348

Totaal:

407.495

434.843

27.348

Kostendekkendheid

84%

77%

5.3    Titel III. Europese dienstenrichtlijn
Titel III betreft de dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn. Kruissubsidiëring is niet toegestaan. De kosten en opbrengsten in 2019 zijn nagenoeg op dezelfde hoogte als in 2018.

Kosten Europese dienstenrichtlijn

2018

2019

Verschil

Horeca

6.291

6.465

174

Organiseren van evenementen

315

323

8

Prostitutiebedrijven

0

0

0

Totaal:

6.606

6.788

182

Opbrengsten Europese dienstenrichtlijn

Horeca

2.899

2.950

51

Organiseren van evenementen

5

5

0

Prostitutiebedrijven

0

0

0

Totaal:

2.904

2.955

51

Kostendekkendheid

44%

44%

5.4 Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten
Dit betreft de rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Kruissubsidiëring is niet toegestaan. De kosten en opbrengsten in 2019 zijn nagenoeg op dezelfde hoogte als in 2018.

Kosten lijkbezorgingsrechten

2018

2019

Verschil

Kosten lijkbezorgingsrechten

393.604

403.024

9.420

Totaal:

393.604

403.024

9.420

Opbrengsten lijkbezorgingsrechten

Opbrengsten lijkbezorgingsrechten

150.000

152.625

2.625

Totaal:

150.000

152.625

2.625

Kostendekkendheid

38%

38%

5.5    Kostendekkendheid  marktgelden
Betreft de heffing van marktgelden voor bepaalde aangewezen standplaatsen. Kruissubsidiëring is niet toegestaan. De kosten en opbrengsten in 2019 zijn nagenoeg op dezelfde hoogte als in 2018.

Kosten marktgelden

2018

2019

Verschil

Kosten marktgelden

10.591

10.614

23

Totaal:

10.591

10.614

23

Opbrengsten  marktgelden

Opbrengsten  lijkbezorgingsrechten

7.260

7.387

127

Totaal:

7.260

7.387

127

Kostendekkendheid

69%

70%