Begroting 2019

Lokale heffingen

Gebonden heffingen

Naast bovenstaande belastingen in de gemeentewet, bestaan er gebonden heffingen. Een gebonden heffing is een belasting voor de bestrijding van specifieke kosten, maar is niet gekoppeld aan een individuele dienst. De begrote opbrengst van de gebonden heffing mag niet hoger zijn dan de voor dat doel begrote kosten. Dat wil zeggen dat de heffingen dus niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Er zijn twee soorten gebonden heffingen, namelijk reinigingsheffing en rioolheffing. Deze zijn weergegeven in de volgende tabel.

Gebonden heffing

Artikel GW

Toelichting

Reinigingsheffing

Wet milieubeheer art. 15.33

Belasting voor de verwijdering van afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens. Er zijn twee soorten  heffingen voor het innemen en verwerken van afvalstoffen: de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.
Afvalstoffenheffing wordt geheven op alle particuliere huishoudens. Ook als er in feite geen afval wordt aangeboden. Reinigingsrechten worden alleen in rekening gebracht ter dekking van de kosten voor het ophalen en verwerken van aangeboden afval. Kleine bedrijven kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de reinigingsrechten.

Rioolheffing

228a

De rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van / het beheer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de grondwaterstand.

Beleidsuitgangspunten gebonden heffingen
In onderstaande tabel zijn de tarieven aangegeven voor de reinigings- en rioolheffing in 2019.

Heffing

Tarief 2019 (vaststelling def. tarieven 2019 in raad van december)

Reinigingsheffing

Vastrecht 2019 bedraagt € 91,00 per jaar vermeerderd met een gedifferentieerd tarief per kilo (grijs € 0,22 en groen € 0,10).

Rioolheffing

Gemiddeld tarief 2019 bedraagt € 241,34

Het huidige financiële kader is dat de kosten van rioolheffing en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend zijn. Bij de begrotingsbehandeling 2019 worden de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing opnieuw vastgesteld.

Beleid kwijtschelding
Onze gemeente hanteert als kwijtscheldingsnorm 100% van de bijstandsuitkering. Daarmee zit onze gemeente boven de landelijke norm van 90% van de bijstandsuitkering. Men komt in aanmerking voor kwijtschelding als men onder deze norm komt. Kwijtschelding is van toepassing op de OZB, rioolheffing en op het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing. Sinds 2006 werken de waterschappen Hunze & Aa’s, Vechtstromen en de gemeente samen op het gebied van kwijtschelding van de lokale heffingen. De toetsing of iemand recht heeft op kwijtschelding wordt gedaan door het Noordelijk  Belastingkantoor.