Begroting 2019

Lokale heffingen

Gemeentelijke belastingen

Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet (GW) een aantal belastingen heffen. Gemeentelijke belastingen worden gekenmerkt door het feit dat de opbrengst van de belasting vrij te besteden is. Daardoor is het een ongebonden belasting. In tabel 2 staat een overzicht van de verschillende gemeentelijke belastingen die worden geheven in onze gemeente.

Belastingsoort

Artikel GW

Toelichting

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

220

Belasting die wordt geheven op eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Als heffingsgrondslag geldt de WOZ-waarde. De peildatum ligt een jaar voor het belastingjaar.

Forensenbelasting

223

Een belasting voor natuurlijke personen die gedurende het jaar meer dan 90 maal in de gemeente overnachten, maar die in de gemeente geen hoofdverblijf hebben.

Toeristenbelasting

224

Belasting die wordt geheven op natuurlijke personen die in de gemeente overnachten, maar die niet in de gemeente woonachtig zijn. Bijv. bij overnachting in een hotel.

Beleidsuitgangspunten gemeentelijke belastingen 2019
In de volgende tabel staan de belastingen die de gemeente Borger-Odoorn heft. Hierin zijn de uitgangspunten per belastingsoort aangegeven. De verdere regelgeving van elke belastingsoort is vastgelegd in de belastingverordening.

Belastingsoort

Tarief 2018 (tarieven 2019 worden in raad dec vastgesteld)

OZB

Gebruikersbelasting is 0,1525% van WOZ-waarde en eigenarenbelasting is 0,2183% van WOZ-waarde.

Toeristenbelasting

€ 1,15 per overnachting.

Forensenbelasting

€ 331 tot € 984 per jaar, afhankelijk van hoogte WOZ-waarde.

OZB: Het huidige financiële kader is een jaarlijkse verhoging van de OZB met 1,75%.
Bij de behandeling van de Kadernota 2019 is een motie ingediend om de tariefsverhoging van de OZB te onderzoeken. Aanleiding hiervoor was dat de gemeente Borger-Odoorn na Coevorden de duurste gemeente van Drenthe is op het gebied van gemeentelijke belastingen. Dit bleek uit de jaarlijkse resultaten van het onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo). Het Coelo kijkt naar de gemiddelde belastingdruk van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een gemiddeld huishouden in Borger-Odoorn € 798 kwijt is aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Aandachtspunt bij een eventuele verhoging van de OZB is de Macronorm. Deze norm houdt in dat de opbrengsten uit OZB van alle gemeenten samen niet meer mogen stijgen dan de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product. Voor het jaar 2019 heeft het kabinet een Macronorm van 4% vastgesteld. Met een eventuele verhoging van 1,75% blijven wij daar dus ruim onder.
Bij de begrotingsbehandeling bespreken we of de 1,75% verhoging ook voor 2019 gehanteerd zal worden.

Toeristenbelasting: Het uitgangspunt voor verhoging van de toeristenbelasting is zoveel mogelijk aan te sluiten bij het advies van het Recreatieschap Drenthe. Voor 2019 blijft een tarief van € 1,15 per overnachting het uitgangspunt.

Forensenbelasting: De verhoging van de forensenbelasting is gekoppeld aan de toeristenbelasting. Aangezien de toeristenbelasting op hetzelfde niveau blijft als 2018 geldt dat ook voor de forensenbelasting.